ความบกพร่องในระบบผลตอบแทนครูเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณภาพครูตกต่ำ ที่ผ่านมาระดับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะของครูไทยเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในช่วงปี 10 ปีที่ผ่านมา แต่ผลสัมฤทธิทางการศึกษาของนักเรียนกลับลดลง บทเรียนสำคัญจากความล้มเหลวของการปฏิรูปข้างต้นคือการเพิ่มระดับเงินเดือนหรือผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวมิอาจยกระดับคุณภาพครูและผลการเรียนของนักเรียนได้

รายงานสำรวจองค์ความรู้ชิ้นนี้มุ่งสำรวจปัญหาในระบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนวิทยฐานะ และแนวทางการปฏิรูปผลตอบแทนในต่างประเทศ รวมถึงมุ่งเสนอข้อเสนอเบื้องต้นต่อการปฏิรูประบบผลตอบแทนของครูให้เชื่อมโยงกับความสามารถของและผลการเรียนของนักเรียน รวมถึงจูงใจครูให้พัฒนาคุณภาพการสอนของตน

การปฏิรูประบบผลตอบแทนเพื่อพัฒนาคุณภาพครู

Download (PDF, Unknown)

Leave a Reply