“การปฏิรูปประเทศไทยไม่ใช่สินค้าสำเร็จรูป แต่เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ประชาชนเป็นเจ้าของ ข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทยนี้ เสนอต่อคนไทยทุกคน” (เนื้อหาส่วนหนึ่งจาก (ร่าง) ข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทย (เอกสารเพื่อการปรึกษาหารือ))

Download (PDF, Unknown)

Leave a Reply