การบังคับใช้ภาษีผลได้จากทุนจะ “มุ่งจัดเก็บจากกลุ่มคนมีรายได้สูงเป็นหลัก ซึ่งสามารถปรับปรุงระบบภาษีไทยให้มีลักษณะการจัดเก็บอัตราก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้ นอกจากนั้น ภาษีผลได้จากทุนยังถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลในช่วงเวลาที่รัฐบาลกำลังต้องการรายได้เพิ่มเติมเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน” (เนื้อหาส่วนหนึ่งจากรายงานสำรวจองค์ความรู้เรื่องภาษีผลได้จากทุนในตลาดหุ้น และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย)

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันผลได้จากตลาดทุนหรือตลาดหุ้นในประเทศไทยไม่ถูกจัดเก็บภาษี กล่าวได้ว่าการละเลยดังกล่าวเป็นอีกภาพสะท้อนหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความขาดแคลนแนวคิดและมาตรการการจัดเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าในประเทศไทย ซึ่งถูกเสนอขึ้นมาเพื่อปรับปรุงแก้ไขสภาพความเหลื่อมล้ำสุดโต่งของบ้านเมือง

ร่วมทำความเข้าใจบทบาทของภาษีผลได้จากทุนในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อตลาดหุ้นหากมีการบังคับใช้นโยบาย รวมถึงร่วมทบทวนตัวอย่างในต่างประเทศ และข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทยได้ ในหนังสือสำรวจองค์ความรู้เล่มนี้

ปกหน้า

Download (PDF, Unknown)

ติดตามไฟล์เสียงสัมภาษณ์ ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล ได้ใน V-Radio ตอน 12: ผลได้ของคนไทย จากภาษีผลได้จากทุน

Leave a Reply