คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. คือองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการด้านแพร่ภาพกระจายเสียงและโทรคมนาคม โดยมีจุดมุ่งหมายคือการมุ่งสร้างการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมในกิจการสื่อสารของไทย สนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตย และคุ้มครองประชาชนทั้งในฐานะผู้บริโภคและพลเมือง

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันการปฏิบัติงานของ กสทช. มีหลายประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไร้ประสิทธิภาพ ไม่โปร่งใส หรือขัดต่อเจตนารมณ์ในการจัดตั้ง “โครงการติดตามนโยบายสื่อเเละโทรคมนาคม” (NBTC Policy Watch) คือโครงการที่มุ่งศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบนโยบายและกระบวนการทำงานของ กสทช. รวมถึงทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะช่วยสนับสนุนให้การทำงานของ กสทช. บรรลุจุดมุ่งหมายตั้งต้นและสนับสนุนผลประโยชน์สาธารณะ

cover

Download (PDF, Unknown)

Leave a Reply