“…กองทุนยุติธรรมในปัจจุบันมีอยู่แล้ว แต่มีข้อจำกัดมากมายทั้งเรื่องความจำกัดด้านงบประมาณ ความจำกัดด้านบทบาทหน้าที่ที่ยังไม่ครอบคลุมหลายเรื่องที่ควรต้องทำ กองทุนยุติธรรมแบบเดิมจึงไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมในระดับ (Scale) ใหญ่ได้ เพื่อปฏิรูปกองทุนยุติธรรม ในการศึกษานี้ จึงเริ่มต้นจากการศึกษาแนวทาง การให้ความช่วยเหลือประชาชนในกฎหมายต่างประเทศ ข้อเสนอในการปฏิรูปกองทุนยุติธรรม เพื่อทำให้กองทุนยุติธรรมในรูปแบบใหม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และเมื่อกองทุนยุติธรรมในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นแล้ว ผู้เขียนเห็นว่าควรจะได้มีการศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนากองทุนยุติธรรม ให้สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนสืบไป…” (เนื้อหาส่วนหนึ่งจากรายงานสำรวจองค์ความรู้เรื่องการปฏิรูปกองทุนยุติธรรม)

Download (PDF, Unknown)

Leave a Reply