“…“ธนาคารที่ดิน” (Land Bank) เป็นกลไกที่ช่วยนำเอาที่ดินไปถึงมือเกษตรกรอย่างแท้จริง และช่วยจำกัดการเปลี่ยนมือที่ดินไม่ให้ถ่ายโอนไปอยู่ในมือของนายทุน ธนาคารที่ดินอาจจัดตั้งจะเป็นองค์กรของรัฐบาล ทำหน้าที่ในการจัดซื้อที่ดินให้กับเกษตรกรและคนไร้ที่ดินทำกินได้เช่าในราคาถูก ไม่ดำเนินงานในเชิงพาณิชย์หรือแสวงหากำไร (non-profit organization)…” (เนื้อหาส่วนหนึ่งจากรายงานสำรวจองค์ความรู้เรื่องธนาคารที่ดิน)

Download (PDF, Unknown)

Leave a Reply