สังคมที่ดีย่อมเกิดจากรากฐานที่แข็งแกร่ง ซึ่งองค์กรการเงินชุมชนถือเป็นหนึ่งในฐานรากที่สำคัญ

“คู่มือองค์กรการเงินชุมชน” เล่มนี้รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารองค์กรการเงินของชุมชน ทั้งความรู้ภาคทฤษฎีในการบริหารจัดการและประสบการณ์ภาคปฏิบัติของกลุ่มการเงินต่างๆ เช่น การจัดทำบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยแนะแนวทางในการบริหารองค์กรการเงินชุมชนให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงเสนอวิธีแก้ไขปัญหาที่องค์กรการเงินต่างๆ ต้องเผชิญ

การบริหารองค์การการเงินให้มีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างแหล่งทุนที่เข้าถึงได้ง่ายและราคาถูกสำหรับชาวบ้าน สร้างหลักประกันสังคมให้แก่สมาชิกยามคับขัน และสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในชุมชน ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่น

ปก คู่มือองค์กรการเงินชุมชน

Download (PDF, Unknown)ข้อมูลประกอบการอ่านคู่มือองค์กรการเงินชุมชน

Download (XLS, 48KB)

Leave a Reply