“…โดยทั่วไปแล้ว สภาพการแข่งขันในตลาดในทางปฏิบัติ นั้นยังห่างไกลจากการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม เนื่องจากเหตุผลสองประการ ประการแรกกฎกติกาของภาครัฐอาจจำกัดการแข่งขันในตลาด ด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่มิใช่เหตุผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ เช่น การกีดกันการลงทุนของบริษัทต่างชาติ เพื่อให้การคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศเป็นต้น ประการที่สองผู้ประกอบการแต่ละรายมีอำนาจทางตลาดไม่เท่ากัน ผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดต่างมีขนาดที่ต่างกัน ทำให้ผู้ประกอบการที่มีขนาดเล็กกว่าอาจถูกกลั่นแกล้ง ไม่มีโอกาสที่จะแข่งกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้…

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงต้องมีการพัฒนากฎหมายที่จะดูแลกฎกติกาในการแข่งขัน มิให้มีการผูกขาด หรือมีพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมที่อาจนำไปสู่การผูกขาดตลาด ที่มิได้มาจากขีดความสามารถในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที่แท้จริง หากแต่มาจากการใช้กลยุทธ์ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ที่เรียกกันว่า ‘กฎหมายแข่งขันทางการค้า’…” (เนื้อหาส่วนหนึ่งจากรายงานสำรวจองค์ความรู้เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดการผูกขาด และส่งเสริมการแข่งขันในเศรษฐกิจไทย)

Download (PDF, Unknown)

Leave a Reply