‘การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในประเทศไทย: รายงานการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์’ นำเสนอบทสำรวจกรณีศึกษาแนวทางการกำหนดขอบเขตตลาดที่เหมาะสมในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร, บทวิเคราะห์ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในแง่ขอบเขตและโครงสร้างตลาด แนวโน้มการควบรวมกิจการที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา บทบาทการกำกับดูแลของภาครัฐ และ ผลประกอบการ, และรายงานการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ในแง่พัฒนาการ โครงสร้างตลาด พฤติกรรมและสภาพการแข่งขัน และ ผลประกอบการ

ปก

Download (PDF, Unknown)

Leave a Reply