Tag: กระบวนการยุติธรรม

  กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศไทย

  รายงานสำรวจองค์ความรู้ชิ้นนี้มุ่งสำรวจกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศไทย ทั้งในแง่แนวคิด ความสำคัญ ความเป็นมา หลักเกณฑ์วิธีการ รวมถึงประเมินสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ ยังมุ่งศึกษากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศอังกฤษซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่การสร้างแรงจูงใจให้คู่พิพาทรวมถึงผู้ไกล่เกลี่ยเข้าสู่กระบวนการ รวมถึงมุ่งนำเสนอข้อเสนอเพื่อยกระดับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศไทย

  การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย

  งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาถึงปัญหาการใช้อำนาจตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขององค์กรต่างๆ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการศึกษาปัญหาในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวน เช่น การค้น การจับกุม ชั้นไต่สวนคดีของพนักงานอัยการ เช่นการควบคุมตัว การฝากขัง การซักถามพยาน และในชั้นพิจารณาคดีของศาล เช่น การดำเนินคดีเด็กและเยาวชน การไต่สวนมูลฟ้อง และการพิจารณาคดี

  สืบเนื่องจากการไล่สอบสวน ไต่สวน และพิจารณากระบวนการยุติธรรมไทยตลอดเส้นทาง ผู้วิจัยชี้ว่าจำเป็นต้องมีการปฏิรูปวัฒนธรรมขององค์กรต่างๆ ที่กล่าวไป เพื่อให้มีทิศทางขับเคลื่อนไปในทางเดียวกัน เนื่องจากในปัจจุบัน วัฒนธรรมอำนาจนิยมที่ฝังลึกในระบบราชการทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ พากันสร้าง ‘อาณาจักร’ ของตน

  ร่วมติดตามความสำคัญและสภาพปัญหา สาเหตุที่มา ข้อเสนอแนะ และบทวิเคราะห์กระบวนการยุติธรรมไทย โดย ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ ได้ที่นี่

  แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

  “คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) ได้เสนอภาพรวมของปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งเชื่อมโยงกันเอง อันก่อให้เกิดความเหลื่อมลํ้าอย่างรุนแรงในสังคมไทย กล่าวโดยสรุปก็คือตัวโครงสร้างของการจัดสรรอำนาจ กีดกันมิให้คนจํานวนมากเข้าถึง “ทรัพยากร” หรือเข้าถึงได้อย่างไม่เท่าเทียมกัน คําว่า “ทรัพยากร” ที่ใช้ในที่นี้ มีความหมายกว้างกว่าทรัพยากรที่จับต้องได้เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงโอกาสและพลังที่เพิ่มพูนขึ้นในการใช้ประโยชน์ จากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ, สังคม, การเมืองด้วย ซึ่งในที่นี้ รวมเรียกว่า “ทรัพยากร” ทั้งหมด หากไม่ปรับโครงสร้างของการเข้าถึงทรัพยากรตามที่กล่าวนี้ ก็ไม่มีทางที่จะลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม ซึ่งนับวันจะเลวร้ายลงยิ่งขึ้น และเป็นสาเหตุ แห่งการชะงักงันในเกือบทุกด้านของสังคมไทยเวลานี้…” (เนื้อหาส่วนหนึ่งจากรายงานแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง)