Tag: การกระจายรายได้

  ภาษีมรดกกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคม

  ภาษีมรดกช่วยกระจายความมั่งคั่งอย่างเป็นธรรมได้หรือไม่? ภาษีมรดกสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงหรือ? เพื่อตอบคำถามดังกล่าว เราอาจต้องหันไปศึกษาตัวอย่างและประสบการณ์จากต่างประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีมรดกทั้งในแง่ปัญหา อุปสรรค และแนวทางปฏิบัติที่ดี ก่อนจะนำบทเรียนที่ได้มาพัฒนาองค์ความรู้และข้อเสนอแนะสำหรับการจัดเก็บภาษีมรดกในประเทศไทย

  รายงานการศึกษาเล่มนี้มุ่งศึกษาลักษณะทั่วไปของภาษีมรดก ตัวอย่างการจัดเก็บภาษีมรดกในต่างประเทศ ประเด็นถกเถียงที่เกี่ยวข้องกับภาษีมรดก ผลการจัดเก็บภาษีมรดกในต่างประเทศ และบทสรุปว่าด้วยภาษีมรดกกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคม

  ภาษีผลได้จากทุนในตลาดหุ้น และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย

  การบังคับใช้ภาษีผลได้จากทุนจะ “มุ่งจัดเก็บจากกลุ่มคนมีรายได้สูงเป็นหลัก ซึ่งสามารถปรับปรุงระบบภาษีไทยให้มีลักษณะการจัดเก็บอัตราก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้ นอกจากนั้น ภาษีผลได้จากทุนยังถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลในช่วงเวลาที่รัฐบาลกำลังต้องการรายได้เพิ่มเติมเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน” (เนื้อหาส่วนหนึ่งจากรายงานสำรวจองค์ความรู้เรื่องภาษีผลได้จากทุนในตลาดหุ้น และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย)

  อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันผลได้จากตลาดทุนหรือตลาดหุ้นในประเทศไทยไม่ถูกจัดเก็บภาษี กล่าวได้ว่าการละเลยดังกล่าวเป็นอีกภาพสะท้อนหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความขาดแคลนแนวคิดและมาตรการการจัดเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าในประเทศไทย ซึ่งถูกเสนอขึ้นมาเพื่อปรับปรุงแก้ไขสภาพความเหลื่อมล้ำสุดโต่งของบ้านเมือง

  ร่วมทำความเข้าใจบทบาทของภาษีผลได้จากทุนในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อตลาดหุ้นหากมีการบังคับใช้นโยบาย รวมถึงร่วมทบทวนตัวอย่างในต่างประเทศ และข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทยได้ ในหนังสือสำรวจองค์ความรู้เล่มนี้