Tag: การพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว

    การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย

    งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาถึงปัญหาการใช้อำนาจตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขององค์กรต่างๆ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการศึกษาปัญหาในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวน เช่น การค้น การจับกุม ชั้นไต่สวนคดีของพนักงานอัยการ เช่นการควบคุมตัว การฝากขัง การซักถามพยาน และในชั้นพิจารณาคดีของศาล เช่น การดำเนินคดีเด็กและเยาวชน การไต่สวนมูลฟ้อง และการพิจารณาคดี

    สืบเนื่องจากการไล่สอบสวน ไต่สวน และพิจารณากระบวนการยุติธรรมไทยตลอดเส้นทาง ผู้วิจัยชี้ว่าจำเป็นต้องมีการปฏิรูปวัฒนธรรมขององค์กรต่างๆ ที่กล่าวไป เพื่อให้มีทิศทางขับเคลื่อนไปในทางเดียวกัน เนื่องจากในปัจจุบัน วัฒนธรรมอำนาจนิยมที่ฝังลึกในระบบราชการทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ พากันสร้าง ‘อาณาจักร’ ของตน

    ร่วมติดตามความสำคัญและสภาพปัญหา สาเหตุที่มา ข้อเสนอแนะ และบทวิเคราะห์กระบวนการยุติธรรมไทย โดย ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ ได้ที่นี่