Tag: ความเป็นธรรม

  บทบาทของรัฐในการสนับสนุนธุรกิจหนังสือ และ การปรับตัวของผู้ผลิตหนังสือขนาดเล็กและผู้ผลิตหนังสืออิสระ

  การเติบโตของอุตสาหกรรมหนังสือคือตัวชี้วัดคุณภาพของสังคม ในประเทศไทย ธุรกิจหนังสือมีผู้ผลิตรายใหญ่เพียงไม่กี่รายที่มีอำนาจในตลาดค่อนข้างมากและเป็นผู้เล่นหลัก แม้ว่าผู้ผูกขาดเหล่านี้จะผลิตหนังสือออกมาเป็นจำนวนมากและทำให้ตลาดหนังสือคึกคัก แต่กระนั้นสภาพการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลเสียอยู่หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมทางปัญญาของสังคม

  งานวิจัยชิ้นนี้ได้มุ่งสำรวจตัวอย่างและประสบการณ์การปรับตัวของผู้ผลิตหนังสือขนาดเล็กและผู้ผลิตหนังสืออิสระในต่างประเทศรวมถึงบทบาทของรัฐในธุรกิจหนังสือเป็นสำคัญ ด้วยหวังว่าจะนำบทเรียนต่างๆ มาสังเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะในการปฏิรูปและส่งเสริมธุรกิจหนังสือของไทยให้เติบโตไปในทิศทางที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

  ภาษีมรดกกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคม

  ภาษีมรดกช่วยกระจายความมั่งคั่งอย่างเป็นธรรมได้หรือไม่? ภาษีมรดกสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงหรือ? เพื่อตอบคำถามดังกล่าว เราอาจต้องหันไปศึกษาตัวอย่างและประสบการณ์จากต่างประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีมรดกทั้งในแง่ปัญหา อุปสรรค และแนวทางปฏิบัติที่ดี ก่อนจะนำบทเรียนที่ได้มาพัฒนาองค์ความรู้และข้อเสนอแนะสำหรับการจัดเก็บภาษีมรดกในประเทศไทย

  รายงานการศึกษาเล่มนี้มุ่งศึกษาลักษณะทั่วไปของภาษีมรดก ตัวอย่างการจัดเก็บภาษีมรดกในต่างประเทศ ประเด็นถกเถียงที่เกี่ยวข้องกับภาษีมรดก ผลการจัดเก็บภาษีมรดกในต่างประเทศ และบทสรุปว่าด้วยภาษีมรดกกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคม

  ความยุติธรรม คำพิพากษา ปัญหาสิ่งเเวดล้อม

  ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่กล่าวถึงกันนั้นไม่ใช่ปัญหาทางกายภาพที่แยกขาดจาก “คน” หรือ “สังคม” การที่สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมมากขึ้นมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในสังคมโดยเฉพาะการทำให้เกิด “ความขัดแย้ง” เช่น เมื่อโรงงานปลดปล่อยมลพิษออกมาสู่สิ่งแวดล้อม คนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานก็จะเจ็บป่วย ชุมชนรอบโรงงานก็จะเกิดความขัดแย้งกับตัวโรงงาน หรือเมื่อรัฐเข้าไปจัดการกับความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่เป็นทรัพยากรส่วนกลาง ย่อมก่อให้เกิดการสูญเสียผลประโยชน์ของผู้ที่ใช้ทรัพยากรเหล่านั้นอยู่เดิมและกลายมาเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐและเอกชน

  ความขัดแย้งจากกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ โดยทั่วไปแล้วมักดำเนินเข้าไปสู่ “กระบวนการยุติธรรม” คำถามสำคัญคือกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมีคุณสมบัติหรือรูปแบบซึ่งเอื้ออำนวยให้รัฐ กลุ่มทุน หรือชาวบ้านร้านตลาดผู้ได้รับผลกระทบกันแน่ แบ๊งค์ งามอรุณโชติมุ่งตอบคำถามดังกล่าวโดยดำเนินการสำรวจเอกสารคำพิพากษาจากแหล่งอ้างอิงต่างๆ แล้วนำมาพิจารณาประมวลบทสรุป ติดตามเรื่องราวของความยุติธรรม คำพิพากษา และปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ที่นี่

  การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

  “… เศรษฐีหุ้นไทย 500 คนที่รวยที่สุด ถ้าคิดเป็นตระกูลมีประมาณ 200 ตระกูล ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์รวมกันมีมูลค่าถึง 690,231 ล้านบาทในปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 8.3 ของมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ทั้งตลาดในปีเดียวกัน

  รายงานฉบับนี้มุ่งสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างตลาดทุนกับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจบางประการ ทั้งความเหลื่อมล้ำ ‘ภายนอก’ ตลาดทุน หมายถึง ความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้เล่นในตลาดทุนกับผู้ที่อยู่นอกตลาด และความเหลื่อม ‘ภายใน’ ตลาดทุน หมายถึง ความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้เล่นที่มีข้อมูลภายในและผู้เล่นที่ไม่มี” (เนื้อหาส่วนหนึ่งจากรายงานสำรวจองค์ความรู้เรื่องการปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย)

  ตลาดทุนที่ดีคือหนึ่งในพลังขับเคลื่อนสำคัญของระบบเศรษฐกิจที่สำคัญ เพราะเป็นศูนย์กลางในการระดมทุน รวมถึงเป็นทางเลือกการออมเงินของประชาชน สฤณี อาชวานันทกุล พาท่านผู้อ่านร่วมสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาความเหลื่อมล้ำกับการปฏิรูปตลาดทุน สถานการณ์ดังกล่าวในประเทศไทย ก่อนจะสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  ไม่อยากเป็นแมงเม่า อ่าน แล้วร่วมกันผลักดันการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง

  ประชาชนปฏิรูปประเทศไทย

  “ประชาชนปฏิรูปประเทศไทย นี้คือพลังอำนาจที่ ๓ ที่ใช้ในการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำด้วยความสมานฉันท์ ด้วยการใช้ปัญญา ด้วยการใช้สันติวิธี ไม่ขับเคลื่อนด้วยการเป็นปฏิปักษ์ (Antagonistic) แต่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่ลงตัวระหว่างอำนาจรัฐ อำนาจเงิน และอำนาจสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม…” (เนื้อหาส่วนหนึ่งจากรายงานประชาชนปฏิรูปประเทศไทย )

  ปฏิรูปประเทศไทย รายงานเรื่องที่ควรปฏิรูป

  “…การปฏิรูปประเทศไทยจึงควรที่จะมุ่งไปที่รากฐาน หรือสมุฏฐานเบื้องลึกของวิกฤติประเทศไทยมากกว่าการรักษาตามอาการ เมื่อการปฏิรูปประเทศไทยถูกทำให้เป็นประเด็นทางการเมือง (Political issue) จึงเป็นกระแสสูงที่ผู้คนสนใจในวงกว้าง ถึงจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็อยู่ในกระแสเดียวกัน … ข้อคิดเห็นและข้อเสนอข้างล่างนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นของกระแสความพยายามของคนไทยในการปรับเปลี่ยนประเทศไทย”