Tag: ความเหลื่อมล้ำ

  แนวคิดเรื่องชุมชนนิยมกับการสร้่างเสริมเสรีภาพ

  รายงานชิ้นนี้มุ่งสำรวจวิวาทะในระดับสากลระหว่างนักคิดที่สนับสนุนแนวคิดชุมชนนิยมและผู้ที่วิพากษ์แนวคิดดังกล่าวผ่านมุมมองเรื่องเสรีภาพ โดยมุ่งสำรวจทั้งในประเด็นเรื่องการรักษาวัฒนธรรม สิทธิชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพื่อนำเนื้อหาข้อถกเถียงดังกล่าวมาใช้เป็นกรอบพิจารณาแนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศไทย รวมถึงนำเสนอหนทางเชื่อมร้อยแนวคิดดังกล่าวเข้ากับแนวคิดการสร้างเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมของผู้คน

  ภาษีผลได้จากทุนในตลาดหุ้น และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย

  การบังคับใช้ภาษีผลได้จากทุนจะ “มุ่งจัดเก็บจากกลุ่มคนมีรายได้สูงเป็นหลัก ซึ่งสามารถปรับปรุงระบบภาษีไทยให้มีลักษณะการจัดเก็บอัตราก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้ นอกจากนั้น ภาษีผลได้จากทุนยังถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลในช่วงเวลาที่รัฐบาลกำลังต้องการรายได้เพิ่มเติมเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน” (เนื้อหาส่วนหนึ่งจากรายงานสำรวจองค์ความรู้เรื่องภาษีผลได้จากทุนในตลาดหุ้น และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย)

  อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันผลได้จากตลาดทุนหรือตลาดหุ้นในประเทศไทยไม่ถูกจัดเก็บภาษี กล่าวได้ว่าการละเลยดังกล่าวเป็นอีกภาพสะท้อนหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความขาดแคลนแนวคิดและมาตรการการจัดเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าในประเทศไทย ซึ่งถูกเสนอขึ้นมาเพื่อปรับปรุงแก้ไขสภาพความเหลื่อมล้ำสุดโต่งของบ้านเมือง

  ร่วมทำความเข้าใจบทบาทของภาษีผลได้จากทุนในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อตลาดหุ้นหากมีการบังคับใช้นโยบาย รวมถึงร่วมทบทวนตัวอย่างในต่างประเทศ และข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทยได้ ในหนังสือสำรวจองค์ความรู้เล่มนี้

  การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

  “… เศรษฐีหุ้นไทย 500 คนที่รวยที่สุด ถ้าคิดเป็นตระกูลมีประมาณ 200 ตระกูล ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์รวมกันมีมูลค่าถึง 690,231 ล้านบาทในปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 8.3 ของมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ทั้งตลาดในปีเดียวกัน

  รายงานฉบับนี้มุ่งสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างตลาดทุนกับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจบางประการ ทั้งความเหลื่อมล้ำ ‘ภายนอก’ ตลาดทุน หมายถึง ความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้เล่นในตลาดทุนกับผู้ที่อยู่นอกตลาด และความเหลื่อม ‘ภายใน’ ตลาดทุน หมายถึง ความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้เล่นที่มีข้อมูลภายในและผู้เล่นที่ไม่มี” (เนื้อหาส่วนหนึ่งจากรายงานสำรวจองค์ความรู้เรื่องการปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย)

  ตลาดทุนที่ดีคือหนึ่งในพลังขับเคลื่อนสำคัญของระบบเศรษฐกิจที่สำคัญ เพราะเป็นศูนย์กลางในการระดมทุน รวมถึงเป็นทางเลือกการออมเงินของประชาชน สฤณี อาชวานันทกุล พาท่านผู้อ่านร่วมสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาความเหลื่อมล้ำกับการปฏิรูปตลาดทุน สถานการณ์ดังกล่าวในประเทศไทย ก่อนจะสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  ไม่อยากเป็นแมงเม่า อ่าน แล้วร่วมกันผลักดันการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง

  ระบบประกันสังคมของไทย

  “ระบบประกันสังคมเป็นหลักประกันสังคมสำคัญที่ช่วยให้กำลังแรงงานของประเทศจัดการกับความเสี่ยงในการดำรงชีวิตได้ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ถึงแม้ว่าระบบการประกันสังคมของไทยจะมีมานานกว่า 20 ปี แต่ยังมีปัญหามากมายที่ต้องได้รับการแก้ไข ทั้งด้านความครอบคลุมกำลังแรงงาน ด้านประโยชน์การทดแทน ด้านการบริหารการลงทุน และด้านธรรมาภิาล…” (เนื้อหาส่วนหนึ่งจากรายงานสำรวจองค์ความรู้เรื่องระบบประกันสังคมของไทย)

  ระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

  “…โดยหลักการแล้ว การวิเคราะห์ระบบภาษีของประเทศใดประเทศหนึ่ง จำเป็นจะต้องวิเคราะห์ควบคู่ไปกับโครงสร้างรายจ่ายของรัฐบาลในประเทศนั้นๆ ด้วย เนื่องจากโดยปกติแล้ว ภาษีคือแหล่งรายได้ที่สำคัญที่สุดของรัฐบาล ซึ่งในกรณีที่รัฐบาลมีความต้องการจะใช้จ่ายเพิ่มเติม รัฐบาลจำเป็นต้องเพิ่มการจัดเก็บภาษีตามไปด้วย

  บทความนี้จะมุ่งพิจารณาที่ประเด็นระบบภาษีเพื่อความเป็นธรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับหน้าที่ในการลดความเหลื่อมล้ำของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการออกแบบระบบภาษีเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำเป็นสำคัญ ไม่ใช่การออกแบบระบบภาษีเพื่อการระดมทุนของทางภาครัฐเพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้จ่ายในมาตรการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำต่างๆ…” (เนื้อหาส่วนหนึ่งจากรายงานสำรวจองค์ความรู้เรื่องระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ)

  ความเหลื่อมล้ำฉบับพกพา

  “การอภิปรายนานาทัศนะในเรื่องนี้ให้ครอบคลุมพอที่จะยังใช้คำว่า “พกพา” ได้โดยที่ผู้เขียนไม่รู้สึกตะขิดตะขวง เป็นภารกิจที่เหลือวิสัยและเกินสติปัญญาของผู้เขียน ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงเลือกที่จะให้น้ำหนักกับการนำเสนอข้อเท็จจริงและลักษณะของความเหลื่อมล้ำต่างๆ โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำที่ชี้ให้เห็นปัญหาเชิงโครงสร้าง รวมถึงอธิบายความเกี่ยวโยงระหว่างความเหลื่อมล้ำแต่ละประเภท มากกว่าที่จะแจกแจงทางเลือกต่างๆ ของแนวทางแก้ไขอย่างครบถ้วน…” (เนื้อหาส่วนหนึ่งจากรายงานสำรวจองค์ความรู้เรื่องความเหลื่อมล้ำฉบับพกพา)

  ธนาคารที่ดิน

  “…“ธนาคารที่ดิน” (Land Bank) เป็นกลไกที่ช่วยนำเอาที่ดินไปถึงมือเกษตรกรอย่างแท้จริง และช่วยจำกัดการเปลี่ยนมือที่ดินไม่ให้ถ่ายโอนไปอยู่ในมือของนายทุน ธนาคารที่ดินอาจจัดตั้งจะเป็นองค์กรของรัฐบาล ทำหน้าที่ในการจัดซื้อที่ดินให้กับเกษตรกรและคนไร้ที่ดินทำกินได้เช่าในราคาถูก ไม่ดำเนินงานในเชิงพาณิชย์หรือแสวงหากำไร (non-profit organization)…” (เนื้อหาส่วนหนึ่งจากรายงานสำรวจองค์ความรู้เรื่องธนาคารที่ดิน)