Tag: ประสิทธิภาพของตลาดทุน

    การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

    “… เศรษฐีหุ้นไทย 500 คนที่รวยที่สุด ถ้าคิดเป็นตระกูลมีประมาณ 200 ตระกูล ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์รวมกันมีมูลค่าถึง 690,231 ล้านบาทในปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 8.3 ของมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ทั้งตลาดในปีเดียวกัน

    รายงานฉบับนี้มุ่งสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างตลาดทุนกับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจบางประการ ทั้งความเหลื่อมล้ำ ‘ภายนอก’ ตลาดทุน หมายถึง ความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้เล่นในตลาดทุนกับผู้ที่อยู่นอกตลาด และความเหลื่อม ‘ภายใน’ ตลาดทุน หมายถึง ความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้เล่นที่มีข้อมูลภายในและผู้เล่นที่ไม่มี” (เนื้อหาส่วนหนึ่งจากรายงานสำรวจองค์ความรู้เรื่องการปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย)

    ตลาดทุนที่ดีคือหนึ่งในพลังขับเคลื่อนสำคัญของระบบเศรษฐกิจที่สำคัญ เพราะเป็นศูนย์กลางในการระดมทุน รวมถึงเป็นทางเลือกการออมเงินของประชาชน สฤณี อาชวานันทกุล พาท่านผู้อ่านร่วมสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาความเหลื่อมล้ำกับการปฏิรูปตลาดทุน สถานการณ์ดังกล่าวในประเทศไทย ก่อนจะสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

    ไม่อยากเป็นแมงเม่า อ่าน แล้วร่วมกันผลักดันการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง