Tag: ผูกขาด

  การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในประเทศไทย: รายงานการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์

  ‘การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในประเทศไทย: รายงานการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์’ นำเสนอบทสำรวจกรณีศึกษาแนวทางการกำหนดขอบเขตตลาดที่เหมาะสมในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร, บทวิเคราะห์ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในแง่ขอบเขตและโครงสร้างตลาด แนวโน้มการควบรวมกิจการที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา บทบาทการกำกับดูแลของภาครัฐ และ ผลประกอบการ, และรายงานการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ในแง่พัฒนาการ โครงสร้างตลาด พฤติกรรมและสภาพการแข่งขัน และ ผลประกอบการ

  เกษตรพันธสัญญา ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย

  ‘เกษตรพันธสัญญา’ หมายถึงการตกลงระหว่างเกษตรกรและบริษัทแปรรูปหรือการตลาดเพื่อการผลิตและส่งมอบสินค้าเกษตรภายใต้สัญญาที่ทำไว้ล่วงหน้า ในประเทศไทย ระบบดังกล่าวถือเป็นรูปแบบหลักในการทำธุรกรรมของสินค้าเกษตรหลายชนิด

  อย่างไรก็ตาม ระบบดังกล่าวมีปัญหาในหลายแง่มุม เช่น การที่บริษัทมักเสนอ ‘สัญญาสำเร็จรูป’ ที่ไม่มีบทลงโทษหากบริษัทผิดสัญญา อนุญาตให้บริษัทบอกเลิกสัญญาได้ หรือปัญหาเรื่องการผูกขาดหรืออำนาจเหนือตลาดของบริษัทในการกำหนดราคาปัจจัยการผลิตและผลผลิตแก่เกษตรกร ทำให้เกษตรกรถูกบีบคั้นทั้ง ‘ปลายทาง’ และ ‘ต้นทาง’

  เหล่านี้เกษตรกรล้วนไม่มีอำนาจต่อรองทั้งสิ้น

  นนท์ นุชหมอน อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำการสำรวจแนวคิดเบื้องต้น พัฒนาการ รูปแบบ และประเด็นปัญหาของระบบเกษตรพันธสัญญา รวมถึงขนาดและการเติบโตของการเกษตร และผลตอบแทนของเกษตรกรภายใต้ระบบดังกล่าว ก่อนจะนำเสนอข้อเสนอแนะทางนโยบายในส่วนท้าย

  การปฏิรูปเพื่อลดการผูกขาด และส่งเสริมการแข่งขันในเศรษฐกิจไทย

  “…โดยทั่วไปแล้ว สภาพการแข่งขันในตลาดในทางปฏิบัติ นั้นยังห่างไกลจากการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม เนื่องจากเหตุผลสองประการ ประการแรกกฎกติกาของภาครัฐอาจจำกัดการแข่งขันในตลาด ด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่มิใช่เหตุผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ เช่น การกีดกันการลงทุนของบริษัทต่างชาติ เพื่อให้การคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศเป็นต้น ประการที่สองผู้ประกอบการแต่ละรายมีอำนาจทางตลาดไม่เท่ากัน ผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดต่างมีขนาดที่ต่างกัน ทำให้ผู้ประกอบการที่มีขนาดเล็กกว่าอาจถูกกลั่นแกล้ง ไม่มีโอกาสที่จะแข่งกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้…

  ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงต้องมีการพัฒนากฎหมายที่จะดูแลกฎกติกาในการแข่งขัน มิให้มีการผูกขาด หรือมีพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมที่อาจนำไปสู่การผูกขาดตลาด ที่มิได้มาจากขีดความสามารถในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที่แท้จริง หากแต่มาจากการใช้กลยุทธ์ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ที่เรียกกันว่า ‘กฎหมายแข่งขันทางการค้า’…” (เนื้อหาส่วนหนึ่งจากรายงานสำรวจองค์ความรู้เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดการผูกขาด และส่งเสริมการแข่งขันในเศรษฐกิจไทย)

  พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 และการผูกขาดในภาคเกษตร: กรณีศึกษาตลาดไข่ไก่

  “งานชิ้นนี้ศึกษาจุดอ่อนและข้อบกพร่องบางประการของพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 โดยนำกรณีศึกษาการผูกขาดทางการค้าในภาคเกษตร (ตลาดไข่ไก่) มาเป็นจุดอ้างอิงในกรณีศึกษา โดยประมวลข้อมูลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดไข่ไก่ว่ามีพฤติกรรมที่เป็นการกีดกันทางการค้าขึ้นในลักษณะใดบ้าง และพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 มีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องอย่างไร จึงไม่สามารถเข้าไปจัดการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นในตลาดสินค้าไข่ไก่ได้…” (เนื้อหาส่วนหนึ่งจากรายงานสำรวจองค์ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 และการผูกขาดในภาคเกษตร: กรณีศึกษาตลาดไข่ไก่)