Tag: ผู้พิพากษา

    เมนูคอร์รัปชัน

    สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำเสนอเมนูคอร์รัปชัน เสิร์ฟเรื่องราวทุจริตและการแสวงหาผลประโยชน์ พร้อมภาพอินโฟกราฟฟิคทานง่ายๆ ทั้งหมด 35 คดี