Tag: ภัทชา ด้วงกลัด

    นวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม

    “นโยบายสาธารณะ” มีผลกระทบอันเป็นสาธารณะ กล่าวคือ กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมาก แต่บ่อยครั้งอำนาจในการกำหนดนโยบายสาธารณะกลับผูกขาดอยู่ในมือผู้คนเพียงจำนวนหนึ่ง ในขณะที่ประชาชนทั่วไปมักถูกละเลย

    รายงานชิ้นนี้มุ่งสำรวจแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ผ่านการสำรวจกรณีศึกษาจากต่างประเทศ อันได้แก่ กระบวนการสมัชชาประชาชน การลงฉันทามติ และ สมัชชาองค์การอนามัยโลก เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าการเปิดพื้นที่กระบวนการนโยบายสาธารณะนั้นต้องการกระบวนการขับเคลื่อนที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่แตกต่างกันออกไป

    ระบบประกันสังคมของไทย

    “ระบบประกันสังคมเป็นหลักประกันสังคมสำคัญที่ช่วยให้กำลังแรงงานของประเทศจัดการกับความเสี่ยงในการดำรงชีวิตได้ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ถึงแม้ว่าระบบการประกันสังคมของไทยจะมีมานานกว่า 20 ปี แต่ยังมีปัญหามากมายที่ต้องได้รับการแก้ไข ทั้งด้านความครอบคลุมกำลังแรงงาน ด้านประโยชน์การทดแทน ด้านการบริหารการลงทุน และด้านธรรมาภิาล…” (เนื้อหาส่วนหนึ่งจากรายงานสำรวจองค์ความรู้เรื่องระบบประกันสังคมของไทย)