Tag: ภาษีกองมรดก

    ภาษีมรดกกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคม

    ภาษีมรดกช่วยกระจายความมั่งคั่งอย่างเป็นธรรมได้หรือไม่? ภาษีมรดกสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงหรือ? เพื่อตอบคำถามดังกล่าว เราอาจต้องหันไปศึกษาตัวอย่างและประสบการณ์จากต่างประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีมรดกทั้งในแง่ปัญหา อุปสรรค และแนวทางปฏิบัติที่ดี ก่อนจะนำบทเรียนที่ได้มาพัฒนาองค์ความรู้และข้อเสนอแนะสำหรับการจัดเก็บภาษีมรดกในประเทศไทย

    รายงานการศึกษาเล่มนี้มุ่งศึกษาลักษณะทั่วไปของภาษีมรดก ตัวอย่างการจัดเก็บภาษีมรดกในต่างประเทศ ประเด็นถกเถียงที่เกี่ยวข้องกับภาษีมรดก ผลการจัดเก็บภาษีมรดกในต่างประเทศ และบทสรุปว่าด้วยภาษีมรดกกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคม