Tag: สมัชชาประชาชน

    นวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม

    “นโยบายสาธารณะ” มีผลกระทบอันเป็นสาธารณะ กล่าวคือ กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมาก แต่บ่อยครั้งอำนาจในการกำหนดนโยบายสาธารณะกลับผูกขาดอยู่ในมือผู้คนเพียงจำนวนหนึ่ง ในขณะที่ประชาชนทั่วไปมักถูกละเลย

    รายงานชิ้นนี้มุ่งสำรวจแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ผ่านการสำรวจกรณีศึกษาจากต่างประเทศ อันได้แก่ กระบวนการสมัชชาประชาชน การลงฉันทามติ และ สมัชชาองค์การอนามัยโลก เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าการเปิดพื้นที่กระบวนการนโยบายสาธารณะนั้นต้องการกระบวนการขับเคลื่อนที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่แตกต่างกันออกไป