Tag: เสรีภาพ

    แนวคิดเรื่องชุมชนนิยมกับการสร้่างเสริมเสรีภาพ

    รายงานชิ้นนี้มุ่งสำรวจวิวาทะในระดับสากลระหว่างนักคิดที่สนับสนุนแนวคิดชุมชนนิยมและผู้ที่วิพากษ์แนวคิดดังกล่าวผ่านมุมมองเรื่องเสรีภาพ โดยมุ่งสำรวจทั้งในประเด็นเรื่องการรักษาวัฒนธรรม สิทธิชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพื่อนำเนื้อหาข้อถกเถียงดังกล่าวมาใช้เป็นกรอบพิจารณาแนวคิดเรื่องชุมชนในประเทศไทย รวมถึงนำเสนอหนทางเชื่อมร้อยแนวคิดดังกล่าวเข้ากับแนวคิดการสร้างเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมของผู้คน