การเติบโตของอุตสาหกรรมหนังสือคือตัวชี้วัดคุณภาพของสังคม ในประเทศไทย ธุรกิจหนังสือมีผู้ผลิตรายใหญ่เพียงไม่กี่รายที่มีอำนาจในตลาดค่อนข้างมากและเป็นผู้เล่นหลัก แม้ว่าผู้ผูกขาดเหล่านี้จะผลิตหนังสือออกมาเป็นจำนวนมากและทำให้ตลาดหนังสือคึกคัก แต่กระนั้นสภาพการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลเสียอยู่หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมทางปัญญาของสังคม

งานวิจัยชิ้นนี้ได้มุ่งสำรวจตัวอย่างและประสบการณ์การปรับตัวของผู้ผลิตหนังสือขนาดเล็กและผู้ผลิตหนังสืออิสระในต่างประเทศรวมถึงบทบาทของรัฐในธุรกิจหนังสือเป็นสำคัญ ด้วยหวังว่าจะนำบทเรียนต่างๆ มาสังเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะในการปฏิรูปและส่งเสริมธุรกิจหนังสือของไทยให้เติบโตไปในทิศทางที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

บทบาทของรัฐในการสนับสนุนธุรกิจหนังสือ และ

Download (PDF, Unknown)

Leave a Reply