U-Knowledge

แผนพัฒนาภาคใต้

โดย: มติสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 2

ปัจจุบัน ภาคใต้ประสบปัญหาในเีื่รื่องภัยแล้ว การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ดินถล่ม ผลผลิตการเกษตรลด ทรัพยากรทางทะเลเสื่อมโทรม และการใช้ประโยชน์จากท่าอากาศยาน

จากสภาพปัญหาเหล่านี้ มติสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 2 จึงเสนอให้คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทบทวนร่างแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน และแผนอื่นๆ อย่างบูรณาการ คำนึงถึงการมีส่วนร่วม อย่างจริงจัง

บทสังเคราะห์วิถีและพลังองค์กรการเงินชุมชน กรณีศึกษาองค์กรการเงินชุมชน 7 กรณีในจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย: ภีม ภคเมธาวี และคณะ, หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายงานชิ้นนี้ว่าด้วยกรณีศึกษาองค์กรการเงินชุมชน 7 กรณีในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต (วัดป่ายาง) อำเภอเมือง, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองจิก อำเภอชะอวด, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งใส อำเภอสิชล, ศูนย์สาธิตและพัฒนาการเรียนรู้กิจกรรมชุมชนบ้านบางยิ่ว อำเภอเชียรใหญ่, กองทุนหมู่บ้านบ้านตาหมอ อำเภอลานสกา, กองทุนชุมชนบ้านไสรักษ์ กิ่งอำเภอนบพิตำ, ธนาคารหมู่บ้านบ้านกะปาง อำเภอทุ่งสง

ความมั่นคงทางการเงินกับความมั่นคงของชุมชน: เรื่องย้อนแย้งที่ต้องพิจารณาขององค์กรการเงินรากฐาน

โดย: วีรบูรณ์ วิสารทสกุล

บทความชิ้นนี้ อาจารย์วีรบูรณ์ วิสารทกุล อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียบเรียงขึ้นจากงานวิจัยโครงการศึกษาแนวทางการจัดทำเครื่องมือประเมินตนเองขององค์กรการเงินชุมชนรากฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเศรษฐกิจชุมชน

เนื้อหาเป็นการสรุปข้อค้นพบจากสนามวิจัย ได้แก่ ภูมิทัศน์องค์กรการเงินรากฐาน ประเภทขององค์กรการเงินชุมชนรากฐาน การสรุปสถานภาพของประเภทองค์กรด้วยตัวชีวัดมิติทางด้านการเงินและตัวชี้วัดมิติทางสังคม และทิ้งท้ายด้วยประเด็นย้อนแย้งที่ต้องพิจารณา เรื่องรูปแบบสวัสดิการ การลงทุน ภาระต้นทุน ขอบเขตการให้บริการ และรูปแบบสวัสดิการ

การปรับโครงสร้างภาษีสรรพกร

โดย: ดร.สาธิต รังคสิริ

เอกสารประกอบการสัมนา Thaipublica Forum ครั้งพิเศษ “ปฏิรูปโครงสร้างภาษีไทย เพื่อไทยหรือเพื่อใคร” โดยนาย นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ว่าด้วยความท้าทาย และก้าวต่อไปของกรมสรรพากร ติดตามรายงานเนื้อหาการสัมมนาฉบับเต็มได้ที่ http://v-reform.org/v-report/reform-tax-structure-for-whom/ หรือ http://thaipublica.org/2013/03/thaipublica-forum-2013-1/

การปฏิรูประบบภาษีเพื่อสังคมไทยเสมอหน้า โดย ดร.ปัณณ์ อนันอภิบุตร

โดย: ดร.ปัณณ์ อนันอภิบุตร

งานวิจัยเรื่อง “การปฏิรูประบบภาษีเพื่อสังคมไทยเสมอหน้า” โดย ดร.ปัณณ์ อนันอภิบุตร เศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยจะอยู่ในอัตราค่อนข้างสูงในช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้รายได้ของทุกคนในสังคมเพิ่มขึ้น แต่การพัฒนาเศรษฐกิจไทยขาดการเจริญเติบโตและการกระจายอย่างเท่าเทียม ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังตกอยู่กับคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้น ถึงแม้ว่าความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในสังคมจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หากความเหลื่อมล้ำนี้สูงจนเกินไป จะส่งผลทำให้อำนาจกระจุกตัว และทำลายความมั่นคงของระบบทุนนิยมประชาธิปไตย (Democratic Capitalism System) ได้

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่องนโยบายและมาตรการการคลังเพื่อความเป็นธรรมในการกระจายรายได้

โดย: ดวงมณี เลาวกุล

นโยบายและมาตรการทางการคลังคือทางเลือกสำคัญทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยนำพาประเทศไทยหลุกพ้นจากปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ในปัจจุบัน โครงสร้างภาษีของประเทศไทยในปัจจุบันมีสัดส่วนภาษีทางอ้อมค่อนข้างสูงและมีอัตราที่แท้จริงในลักษณะถดถอย ซึ่งหมายความว่าคนตัวเล็กตัวน้อยกลับต้องแบกรับภาษีก้อนใหญ่กว่าคนตัวใหญ่ ในทำนองเดียวกัน ที่ดินส่วนใหญ่ในประเทศยังคงกระจุกตัวอยู๋ในมือคนส่วนน้อย

ข้อสรุปของงานวิจัยชิ้นนี้ ชี้ว่าการเก็บภาษีมี่สวนช่วยในการทำให้เกิดการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น โดยควรจัดเก็บภาษาีทั้ง 3 ฐาน ได้แก่ ฐานรายได้ ฐานการบริโภค และฐานทรัพย์สิน

“ผลดีผลเสียของการจำนำข้าวทุกเม็ด” จดหมายเปิดผนึกถึงสมาชิกรัฐสภา

โดย: ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
กันยายน 2555

หลังจากที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายที่หาเสียงไว้มาเป็นเวลาหนึ่งปี ปรากฏชัดว่าโครงการนี้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการค้าข้าวไทยและภาวะหนี้สินจนมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง แม้รัฐบาลจะยอมรับว่าการจำนำข้าว มีปัญหาในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตในบางขั้นตอน แต่พณฯนายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าการจำนำข้าวเป็นนโยบายที่ดี

Adoption and extent of organic vegetable farming in Mahasarakham province, Thailand

โดย: Gopal B. Thapa, Kanokporn Rattanasuteerakul

Consistent with the national policy of sustainable agriculture promotion, the Government of Thailand has implemented organic vegetable farming (OVF) pilot projects in several provinces. This study analyzed the level of adoption and extent of OVF at farm household level in Mahasarakham Province based on information collected from 172 sample vegetable farmers. The results have indicated that slightly more than half of the sample farmers were growing organic vegetables, although the extent of the area under organic vegetables varied from one farm household to another. The result of the Logistic Regression analysis performed to find out the factors that determine the adoption of OVF, found significant influence of several factors including women’s leading role in OVF, motivation by GOs and NGOs, motivation by community members and farmers’ groups, attendance in training, satisfaction with the price of organic vegetables, and the intensity of pest hazard.

Contract farming in Central Plain: a case study of asparagus grower groups in Nakhon Pathom Province

โดย: Chatcharee Naritoom

Nakhon Pathom Province sited in the central plain of Thailand. The main products were rice, sugar cane, vegetable and animal production such as milk, chicken and swine by using irrigation system from Tha-Chin and Mae-klong rivers. Most of products were commercial and individual or group contract farming system. Asparagus was only one of group contract farming that farmers could get more advantage than individual contract. In Nakhon Pathom, farmers who grow asparagus could receive net income USD 7,438 per ha, meanwhile other vegetable only USD 2,784 and rice USD 227. The sustainable of asparagus growers group contract farming depended on: (1) collaboration of farmers on produce high quality of asparagus production by using local inputs (2) agri-business and government agency should seek new market and new product for future (3) training new technology for high quality and market knowledge were need. Developing of this group contract farming to be active co-operative can use as case study for other agriculture production.

Commercial Farming and Contract Farmers in Thailand

โดย: Kasinee Muanthaisong and Unggoon Wongtragoon

This paper investigates the sustainability of commercial agriculture on small farms in Thailand that produce asparagus for export under contract framing system. Agricultural sustainability embraces the production, economic and marketing systems; and environmental and development policies. A theoretical conceptual framework is proposed for joint venture agribusiness when making decisions about sustainability on the basis of technical and economic efficiency. The economics model incorporates the Cobb-Douglas production function. Sustainability is measured for a sample of asparagus producers contract farming with a joint venture company.

Impact of Technical Skill on Potato Production Efficiency in Thailand

โดย: Aree Wiboonpongse, Songsak Sriboonchitta and Thanes Sriwichailumphun

Stochastic production frontier with seasonal selectivity variable is applied to production data gathered in 2004 crop year in two major production areas in Northern Thailand. This paper reveals the significant effect of experience growers earned from contract farming on inducing alternative season choice. Technical efficiency of potato production and the impact of technical skill growers gained from contract system are apparent.

The international expansion process of MNEs from developing countries: A case study of Thailand’s CP Group

โดย:

This paper reviews different streams of literature on Third World multinational enterprises (MNEs), highlighting the necessity to maintain a balance between exploiting existing resources and accumulating new competence. Using a case study research methodology, empirical evidence is presented on the international expansion process of the CP Group of Thailand. The paper attempts to explain the sequential growth and expansion of the CP Group into different technological and geographical areas. While existing resources feature prominently in determining the direction and the success of expansion, the accumulation of new expertise becomes even more significant in the long run. The paper also suggests a variety of theoretical and empirical issues which may be relevant in future inquiry on the internationalization process.

Organic Farming: Effectiveness of Policy Implementation in the North of Thailand

โดย: Chedsada Mingchai and Pradtana Yossuck

This research were to investigate: 1) the context and contents of the policy on organic farming in Thailand and 2) administration factors effecting the effectiveness of the organic farming policy implementation in the North of Thailand. Content analysis was conducted to synthesize the context and contents. The path analysis of the causal model for explaining the direction and the correlation between administration factors effecting the effectiveness was conducted. The results of the study, it was found that the forms of organic farming in Thailand consisted of dual systems: 1) Integrated organic farming production which employed local standard focusing on self-suffciency and 2) mono crop organic farming production based on international standard focusing on the production for a business group. According to the testing of the five causal equations, it was found that there was a statistically significant (p<.01) which could be explained (R2) differently with the percentage of 61.20, 58.10, 47.30, 26.10, and 24.70, respectively. For the factors having effectiveness on the policy implementation were the “Policy Context” and “Coordination and Collaboration” directly effected the effectiveness in the policy implementation.

Overview of Contract Farming in Thailand: Lessons Learned

โดย: Songsak Sriboonchitta and Aree Wiboonpoongse

This paper aims to highlight the government’s role in the initial stage of contract farming development and factors that contributed to success and failure, and to evaluate the effectiveness of contract farming as a means for income stability, technological transfer, market access, and agricultural development. The paper is based on a review of literature and the authors’ previous and updated field research up to 2007.

Shrimp, Fresh Asparagus, and Frozen Green Soybeans in Thailand

โดย: Sompop Manarungsan, Jocelyn O. Naewbanij and Tanapat Rerngjakrabhet

This working paper is one of a series of such case studies that examined the strategies and costs of compliance of the various stakeholders in developing countries with international agro-food standards. This paper was prepared by Sompop Manarungsan (Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand), Jocelyn O. Naewbanij and Tanapat Rerngjakrabhet (National Food Institute, Bangkok, Thailand) with assistance from Rapeeporn Suthatham, Nucharin Ketnil, and Krisana Pongsricharoensook (National Food Institute, Bangkok, Thailand) with guidance from Kees van der Meer (ARD).

The Development of Aquaculture in Central Thailand: Domestic Demand versus Export-Led Production

โดย: Ben Belton and David Little

Expansion of aquaculture in Central Thailand since the 1970s is intimately linked to growth in other sectors of the local and national economy, and to participation in global trade. Thailand’s agro-industrialization has led to the diversification of agriculture in the Central Region and the co-development of aquaculture. Production of domestic aqua-products is largely positive for consumers, farmers and the environment. By contrast, intensive production of shrimp for export has been characterized by periods of boom and bust resulting from disease outbreaks and international competition. At the farm level this has translated into surges of profit followed by overcapitalization, debt and environmental degradation.

เกษตรพันธสัญญาเพื่อบรรเทาความยากจน (กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่)

โดย: สุดใจ จงวรกิจวัฒนา

ระบบเกษตรพันธสัญญาเมื่อถูกนำไปใช้ภายใต้เงื่อนไขที่ต่างกันย่อมส่งผลที่ต่างกัน การวางแนวทางในการส่งเสริมระบบเกษตรพันธสัญญาให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ จำเป็นต้องมีการวางแผนรองรับและการจัดการที่เหมาะสมประกอบด้วย เพื่อควบคุมและนำระบบไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ
การนำระบบเกษตรพันธสัญญามาใช้หรือมาส่งเสริมให้กับเกษตรกร จึงควรพิจารณาและตระหนักถึงผลที่ต้องการรวมไปถึงผลในระยะยาวที่จะให้ประโยชน์ถึงเกษตรกรและคุ้มค่ากับการดำเนินการเป็นสิ่งสำคัญ

ธุรกิจข้าวโพดฝักอ่อน ภายใต้การทำสัญญาฟาร์มแบบมีข้อตกลง

โดย: พรพิมล ทองธรรมชาติ และ วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย

การศึกษานี้เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดฝักอ่อนทั้งที่ทำและไม่ทำสัญญาฟาร์มแบบมีข้อตกลง ตลอดจนเปรียบเทียบต้นทุนในการรับซื้อของบริษัทผู้รับซื้อข้าวโพดฝักอ่อนจากเกษตรกรที่ทำสัญญาฟาร์มแบบมีข้อตกลงกับการรับซื้อจากตลาดทั่วไป โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตระหว่างปีการผลิต 2548/2549 จากเกษตรกรตัวอย่างจำนวน 60 ราย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัด
นครปฐม

สถานภาพการผลิตสับปะรดเพื่อการแปรรูปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดย: วิภาพร วีระไวทยะ, รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ปรารถนา ปรารถนาดี, ธนัญญา วสุศร และ เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

ผลการสำรวจเกษตรกรผู้ผลิตสับปะรดให้กับบริษัทแปรรูปสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน 85 คน พบว่าเกษตรกรมากกว่าร้อยละ 80 เป็นเกษตรกรภายใต้ระบบตลาดข้อตกลง รู้จักและปฏิบัติตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) สำหรับสับปะรด เกษตรกรมีจำนวนพื้นที่เพาะปลูกผันแปรอยู่ในช่วง 19-180 ไร่ สภาพพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม (ร้อยละ 44.7) ดินร่วนปนทราย (ร้อยละ 69.4) เกษตรกรส่วนใหญ่พึ่งพาแหล่งน้ำธรรมชาติ และส่วนน้อยมีการให้น้ำสับปะรดเพิ่มในฤดูแล้ง เกษตรกรทุกรายใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 21-0-0, 15-15-15 และ 0-0-60 ร่วมกัน แทบทุกรายใช้สารเคมีควบคุมและกำจัดวัชพืช และมีถึงร้อยละ 9.4 ที่มีการเร่งผลสุก

ระบบการทำฟาร์มยาสูบแบบสัญญาผูกพัน: ศึกษากรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

โดย: อำนาจ ส่องเมือง

ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อเกษตรกรและผู้ซื้อของการปลูกยาสูบแบบสัญญาผูกพันมีทั้งผลดีและผลเสียต่อคู่สัญญาแต่ละฝ่าย เกษตรกรได้รับผลดีในแง่ที่มีตลาดจำหน่ายใบยาสูบแน่นอน ได้รับสินเชื่อเพื่อการผลิตทันเวลา ได้รับปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพเหมาะสม แต่อาจเสียเปรียบที่ต้องรับภาระความเสี่ยงเรื่องราคาใบยาสูบตกต่ำ และมีโอกาสที่จะถูกเอาเปรียบเรื่องการตีราคารับซื้อใบยาสูบจากผู้รับซื้อใบยาสูบได้มาก ส่วนผู้รับซื้อจะได้ประโยชน์จากการที่สามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพผลผลิตใบยาสูบตามความต้องการของตน ทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการซื้อใบยาสูบได้ทางหนึ่ง แต่ก็มีข้อเสียเปรียบที่ต้องรับความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อให้แก่เกษตรกรจำนวนมากซึ่งมีฐานะยากจน