U-Knowledge

‘ทีดีอาร์ไอ’ ห่วงภาระสวัสดิการ แนะรัฐปฏิรูประบบการคลัง

โดย: กรุงเทพธุรกิจ

“‘ทีดีอาร์ไอ’ ห่วงภาระลงทุนด้านสวัสดิการสังคมระยะยาวพุ่ง แนะรัฐปฏิรูประบบการคลัง กระจายความมั่นคงจากผู้มีรายได้และทรัพย์สินสูงไปสู่ผู้มีรายได้และทรัพย์สินน้อยกว่า พร้อมขยายฐานภาษียึดหลักผู้มีรายได้เท่ากันควรเสียภาษีเท่ากัน”

หลักประกันด้านรายได้

โดย: ถาวร สกุลพาณิชย์, วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, วรเวศม์ สุวรรณระดา, สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล และ สุวัฒนา ศรีภิรมย์

รวมบทความวิชาการด้านหลักประกันรายได้
แบบจําลองสําหรับคาดการณ์ความยั่งยืนทางการคลังของระบบบํานาญที่ดําเนินการในระดับกองทุนชุมชน โดยวรเวศม์ สุวรรณระดา การวิจัยแบบคณิตศาสตร์ประกันสําหรับการประกันรายได้กรณีชราภาพแรงงานนอกระบบ โดยสุวัฒนา ศรีภิรมย์ การออกแบบระบบบํานาญแห้งชาติ (ระยะที่1) โดยวรเวศม์ สุวรรณระดา การออกแบบระบบบํานาญแห่งชาติ(ระยะที่2) โดยวรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และคณะ ระบบบํานาญแห่งชาติ … ก้าวที่ผ่านมาและก้าวต่อไป โดยวรเวศม์ สุวรรณระดา ระบบบํานาญแห่งชาติเพื่อประชาชนอย่างยั่งยืน … ฝนที่ใกล้เป็นจริง โดยสถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล บํานาญแห่งชาติ โดยถาวร สกุลพาณิชย์ และอื่นๆ

การจัดการการเงินการคลังท้องถิ่น

โดย: วีระชัย ชมสาคร

พาวเวอร์พอยต์บรรยายในเรื่องดังนี้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ อปท. และการเงินการคลังของ อปท. ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคของการกระจายอำนาจด้านการคลังและข้อเสนอแนะการปรับปรุงในอนาคต การคิดสัดส่วนรายได้ของท้องถิ่นเปรียบเทียบกับรายได้ของรัฐบาล การประมาณการรายได้และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของ อปท. แนวทางการจัดสรรงบประมาณของ อปท. แนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนของท้องถิ่นให้แก่ส่วนราชการ องค์กรภาคสังคม และประชาชน วินัยการเงินการคลังท้องถิ่น การพัฒนาความสามารถในการหารายได้ของ อปท. นวัตกรรมด้านการบริหารการเงินการคลังของ อปท. การลงทุนและการกู้ยืมของท้องถิ่นไทย การจัดสรรเงินอุดหนุนให้ท้องถิ่นแนวใหม่ที่อิงหลักความเสมอภาค และระบบการจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. ในอนาคต

โครงการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย:

งานชิ้นนี้มาจากการตั้งข้อสังเกตว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ของ อปท. ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมากกว่ารายได้ที่ อปท. เป็นผู้จัดเก็บเอง และหลักเกณฑ์การจัดสรรที่ผ่านมายังไม่สะท้อนให้เห็นถึงความเท่าเทียมระหว่าง อปท. ขนาดต่างๆ
งานชิ้นนี้ต้องการเสนอสัดส่วนรายได้ของ อปท. ที่ควรจะเป็น โดยให้สอดคล้องกับบริบทและขนาดของ อปท. รวมถึงเสนอสูตรการจัดสรรภาษีเพื่อลดช่องว่างการกระจายรายได้และหลักภารกิจความรับผิดชอบ และเสนอรูปแบบและสูตรการจัดสรรเงินโอนหรือเงินอุดหนุนที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษของรัฐบาล
รายงานแบ่งเป็น 4 โครงการย่อย หนึ่ง การศึกษาผลการจัดสรรรายได้และเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ที่ผ่านมา สอง การศึกษาดุลการคลังและความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่างรัฐบาลกับ อปท. สาม รายได้ของ อปท. สี่ การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง: ภาษีเพื่อท้องถิ่น

โดย: จรูญศรี ชายหาด

แจงเหตุผลการนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้แทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บ เพื่อแก้ปัญหาความไม่ยุติธรรมจากระบบภาษีชุดก่อนหน้า

AEC: Handbook for Business

โดย: ASEAN Secretariat

“The ASEAN Economic Community (AEC) is founded on a vision of a single market and production base for ASEAN Member States to promote the free movement of goods, services, investment and skilled labour across the ASEAN region. The AEC aims to foster equitable economic development across the region and the creation of a highly competitive economic region that will be fully integrated into the global economy.”

แนวทางขับเคลื่อนปฏิรูประบบสหกรณ์ไทย

โดย: ศูนย์นวัตกรรมเพื่อสังคมและการมีส่วนร่วม

ข้อเสนอให้เปลี่ยนแปลง เพราะสหกรณ์ยังติดปัญหาเชิงโครงสร้าง อยู่ภายใต้ระบบราชการ ไม่เป็นอิสระ ไม่มีนโยบายส่งเสริม อีกกฎระเบียบยังสร้างข้อจำกัด หรือการบริการจัดการก็ขาดผู้เชี่ยวชาญ บางคนสนใจแต่กำไรสูงสุด โครงการเสนอให้แก้ไขอาทิเช่น แก้ไขกฎหมาย จัดตั้งกองทุนกลางสวัสดิการสังคม ยกระดับองค์กรกำกับดูแลให้เป็นองค์กรมหาชน พัฒนาศักยภาพผู้นำ เป็นต้น

หนึ่งศตวรรษสหกรณ์ไทยกับทิศทางการส่งเสริมสหกรณ์แนวใหม่

โดย: ประเสริฐ จรรยาสุภาพ

ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาของสหกรณ์ เพื่อจะได้ปรับปรุงแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ผู้เขียนเสนอแนะวิธีแก้ไขด้วยการใช้มุมมองแบบทฤษฎีระบบ โดยเห็นว่าที่ผ่านมารัฐให้ความสำคัญไปที่ปัจจัยนำเข้า (input) และกระบวนการ (process) ในตอนนี้ควรต้องหันมาให้ความสำคัญกับผลผลิต (output) หมายถึงการให้ความสำคัญกับจุดหมายปลายทาง (end) ที่พึงจะเป็น

สหกรณ์ในประเทศไทย

โดย:

ประวัติความเป็นมาสหกรณ์ในประเทศไทยนับจากปี 2459 จนถึงสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภทในปี 2548 ทั้งสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ

คุณภาพสังคมไทย: สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

โดย: นิพนธ์ พัวพงศกร

ที่มาของหัวข้อนี้เกิดขึ้นจากวิกฤตความขัดแย้งในสังคมไทย ซึ่งก็คือผลพวงของพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่ไม่คำนึงถึงบริบทของประเทศ ในที่นี้จะอธิบายรายได้และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครัวเรือนไทย โดยเน้นเรื่องการศึกษา งานนอกระบบ และสวัสดิการ

การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้

โดย: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ค้นหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับคนในพื้นที่
สศช.สังเคราะห์รายงานชิ้นนี้ขึ้นจากโครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ และโครงการศึกษาเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ภาคใต้

แผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: กรณีภาคใต้

โดย: สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล

รัฐบาลมีโครงการพัฒนาภาคใต้ แต่โครงการไม่สอดคล้องกับคนใต้ คนซึ่งได้รับผลกระทบตรงถึงรากชีวิตประจำวัน นี้เป็นเรื่อง “คนที่นั่น” กับ “คนที่นี่”
ผู้เขียนต้องการให้พัฒนาโดยให้ความสำคัญกับคนใต้ หากจะพัฒนา ต้องพัฒนาจากสิ่งที่ภาคใต้มีศักยภาพอยู่ก่อน ไม่ใช่การพัฒนาที่ไปทำลายการทำมาหากินและสุขภาพของคนใต้
ผู้เขียนเสนอให้ความสำคัญกับประเด็นการพัฒนาดังนี้ ยางพารา การประมงชายฝั่ง การท่องเที่ยว อาหารท้องถิ่น การศึกษา องค์กรการเงินชุมชน ฟื้นฟูป่าแหล่งน้ำคุณภาพน้ำ การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในด้านเศรษฐกิจ และการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการแทรกแซงตลาดยางพารา: การแบ่งบันผลประโยชน์และต้นทุนทางเศรษฐกิจ

โดย: ปัทมาวดี ซูซูกิ

นโยบายแทรกแซงตลาดยางพารา ใครได้ ใครเสีย
การแทรกแซงราคาถือเป็นนโยบายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ในทางหนึ่งการแทรกแซงได้ช่วยเกษตรกร แต่ในอีกทางก็ทำให้อุตสาหกรรมระดับปลายน้ำได้รับผลกระทบเพราะราคาปัจจัยการผลิตเพิ่มสูงขึ้น โครงการได้สร้างต้นทุนทางเศรษฐกิจ (economic cost) และภาระต่อสังคม และก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (economic loss) เพราะจัดสรรทรัพยากรไร้ประสิทธิภาพและบิดเบือนกลไกตลาด นี้ยังไม่รวมการทุจริตคอร์รัปชั่นอีกส่วนหนึ่ง

โครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดข้าวเพื่อป้องกันการทุจริต: การแสวงหาค่าตอบแทนส่วนเกินและเศรษฐศาสตร์การเมืองของโครงการรับจำนำข้าวเปลือก

โดย: นิพนธ์ พัวพงศกร และ จิตรกร จารุพงษ์

“วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ ได้แก่ การประมาณต้นทุน รายรับ การขาดทุนต้นทุนสวัสดิการสังคม ของโครงการรับจำนำข้าวเปลือก และการประมาณการผลตอบแทนส่วนเกิน (หรือค่าเช่าทางเศรษฐกิจ) ที่ตกแก่กลุ่มบุคคลต่างๆ ในโครงการรับจำนำข้าว ได้แก่ ชาวนา โรงสี เจ้าของโกดัง เซอร์เวย์เยอร์ ผู้ส่งออกและเจ้าหน้าที่ของรัฐ การวิเคราะห์กิจกรรมการแสวงหาค่าเช่า ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมการทุจริตของผู้เกี่ยวข้องในโครงการรับจำนำ นอกจากนี้จะวิเคราะห์ผลกระทบต่อต้นทุน การแข่งขันในตลาดข้าว และความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทย”

ภาพการวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย: วิธีการ ตัวชี้ ผลกระทบ และข้อคิดสู่การแก้ไข

โดย: ผาสุก พงษ์ไพจิตร

รายงานวิจัยนำเสนอภาพรวมลักษณะการคอร์รัปชั่นในสังคมไทย เน้นวิเคราะห์ด้านกฎหมายและวัฒนธรรม นำเสนอสถิติความคิดเห็นเรื่องคอร์รัปชั่น ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งงานวิจัยบางชิ้นชี้ว่า ที่แย่คือมีแนวโน้มจะเกิดการคอร์รัปชั่นกันเป็นลูกโซ่ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐจะพยายามเข้ามาต่อต้านหรือควบคุมสถาบันอื่นเพื่อลดต้นทุนการคอร์รัปชั่น ผู้วิจัยเห็นว่าจำเป็นต้องออกแบบบทลงโทษกฎหมายให้รัดกุม หรือในระยะสั้นต้องจัดการทั้งคอร์รัปชั่นระดับล่างและระดับสูง

สรุปย่อรายงานการวิจัยเรื่องการคอร์รัปชั่นในระบบราชการ

โดย: ผาสุก พงษ์ไพจิตร

ที่มาและแนวทางแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของเงินรายได้รัฐบาล
ศึกษาด้านการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีศุลกากร และกิจการโทรคมนาคมอย่างโครงการวิทยุติดตามตัว โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์พื้นฐาน ผู้เขียนเสนอให้ปรับระบบภาษี เปลี่ยนโครงสร้างองค์กร และใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้าช่วย

นานเดอร์: ภาคธุรกิจ-สังคมต้องร่วมต้านคอร์รัปชั่น

โดย: นานเดอร์ จี ฟอน เดอร์ ลูเฮ

นำเสนอตัวแบบการต่อต้านคอร์รัปชั่นจากฮ่องกง ทำไมต้องเป็นฮ่องกง ฮ่องกงต่างกับไทยอย่างไร
นานเดอร์ จี ฟอน ลูเฮ เห็นควรนำเสนอนโยบายต่อรัฐบาลในสองเรื่อง คือการทำสัญญาต่อต้านคอร์รัปชั่นและศึกษาโมเดลการปราบคอร์รัปชั่นของฮ่องกง ฟอน เดอร์ ลูเฮ เห็นว่าโมเดลจากฮ่องกงนั้นเข้มงวดและใช้ได้ผลจริง
“การต่อต้านคอร์รัปชั่น ต้องปรับโครงสร้างกระบวนการสืบสวนสอบสวน รวมถึงการพิจารณาคดี ซึ่งไทยไม่มีศาลเฉพาะเพื่อพิจารณาคดีคอร์รัปชั่น ทั้งหมดนี้ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ”

๑๐๐ ปี การสหกรณ์ไทย: อดีต ปัจจุบัน และอนาคตที่ท้าทาย

โดย: ศิริชัย สาครรัตนกุล

สหกรณ์ไทยมีศักยภาพไม่แพ้สหกรณ์ในประเทศอืน เพียงแต่ว่าที่ผ่านมามีเหตุและปัจจัยหลายประการที่ทำให้ระบบสหกรณ์โดยรวมไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร แต่กระนั้นก็ตาม ยังมีสหกรณ์หลายแห่งที่มีอุดมการณ์ มีผู้นำและสมาชิกที่เข้มแข็ง สามารถเติบโตและแข็งแรงได้ สหการณ์คือองค์กรธุรกิจที่เป็นของสมาชิก บริหารงานหรือควบคุมการบริหารงานโดยสมาชิก และเพื่อสมาชิก

สรุปประเด็นจากการสัมมนาวงเล็กเรื่อง “ปฎิวัติระบบสหกรณ์ไทย”

โดย:

สำหรับมาตรการสี่ประการของการปฏิวัติระบบสหกรณ์ไทย สองมาตรการแรกเป็น Quick Win และมุ่งเน้นประเด็นเรื่องการช่วยหลือกันในสังคม เงินก่อนโตที่อยู่นิ่งๆ ในสหกรณ์ใหญ่ สามารถช่วยเหลือสหกรณ์เล็กๆ ที่ไม่แข็งแรง ชุมชนแออัดขาดที่อยู่อาศัย คลองเตย ท่าพระจันทร์ บางเขน กลุ่มคนอื่นๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ กลุ่ม Taxi ยางพารา โยงกับปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน

แนวทางการจัดตั้งและพัฒนาสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

โดย: สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนคืออะไร ทำไปทำไม และทำแล้วทำเพื่อใคร
นี้คือความพยายาม ต้องการให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยง กลุ่ม องค์กรกองทุนการเงินต่างๆ ร่วมกันบริหารจัดการเงินทุนในชุมชน ต่างจากเดิมที่หลายๆ แห่งจัดการกันกระจัดกระจาย สับสน ไม่เป็นระบบ หรือกู้คราวละหลายกองทุน