U-Knowledge

หลักความยุติธรรมจาก Michael Sandel

โดย: วรากรณ์ สามโกเศศ

เทคโนโลยีสื่อสารในปัจจุบันสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้คนทั่วโลกได้อย่างน่าอัศจรรย์ ในโลกที่ซับซ้อนและสับสนในเรื่องคุณธรรม หลายคำถามที่อยู่ในใจอาจได้รับคำตอบเพียงกดไม่กี่ปุ่มเท่านั้น และโดยไม่ต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินด้วย คำถาม เช่น การทรมานเป็นหนทางที่ถูกต้องหรือไม่ เพื่อให้ได้ความจริงจากผู้ก่อการร้าย การขโมยยาเพื่อช่วยชีวิตลูกของเราถูกต้องหรือไม่ ถ้าจำเป็นต้องเลือกระหว่างฆ่าคนหนึ่งคนเพื่อช่วยชีวิตคนห้าคนกับไม่ทำอะไรเลย จะเลือกอย่างไร ผู้นำโกง แต่มีผลงาน เราจะเลือกอย่างไร (คำถามนี้ผู้เขียนเติมเอง) ฯลฯ ซึ่งเป็นคำถามที่ยากมาก จำเป็นต้องมีหลักการและเหตุผลจึงจะตอบได้ ทั้งหมดสามารถรับฟังได้จากการบรรยายข้ามโลกของผู้รู้จริงคนหนึ่งทีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งให้บริการฟรีผ่านอินเตอร์เน็ต

การออกแบบระบบสวัสดิการถ้วนหน้าภายในปี 2560 (กรอบแผนปฏิบัติการการจัดสวัสดิการถ้วนหน้า ปี 2560)

โดย: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ข้อเสนอให้จัดทำสวัสดิการถ้วนหน้าครอคลุมจากเกิดถึงตาย ผู้นำเสนอได้เปรียบเทียบสวัสดิการที่พึงปรารถนากับสถานการณ์ของสวัสดิการเหล่านั้นในปัจจุบัน พร้อมกันนั้นได้เสนอแนวทางการจัดงบประมาณรัฐสำหรับสวัสดิการลักษณะต่างๆ

How the World’s Most Improved School Systems Keep Getting Better

โดย: Mona Mourshed, Chinezi Chijioke and Michael Barber

“Almost every country has undertaken some form of school system reform during the past two decades, but very few have succeeded in improving their systems from poor to fair to good to great to excellent. This report looks closely at 20 school systems from different parts of the world, and from an array of starting points, that have registered significant, sustained, and widespread student outcome gains, and examines why what they have done has succeeded where so many others failed. In undertaking this research, we have sought to understand which elements are specific to the individual system and which are of broader or universal relevance. We believe that what we have discovered will help other systems and educational leaders to replicate this success.”

การจัดการความรู้กับเครือข่ายเว็บสังคม

โดย: ศิระ ศิลานนท์

เมื่อกระแส KM ที่เกิดขึ้นหลายปีก่อนมาบรรจบกับเทคโนโลยี WEB 2.0 ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน การผสมผสานและประยุกต์ใช้จึงเกิดขึ้น ความรู้ ตำราวิชาการ งานเขียน ข่าวหรือบทความแสดงความคิดเห็นต่างๆ ทั้งจากระดับขององค์กรและส่วนบุคคล ต่างก็ผันตัวมาอยู่ในชุมชนออนไลน์อย่าง เว็บบล็อก เว็บเครือข่ายสังคม กันแทบทั้งสิ้น (เนื้อหาที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ก็ด้วย) เกิดเป็นสังคมข้อมูลความรู้ขนาดใหญ่ ที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้

การวิเคราะห์สู่เครือข่ายสังคม

โดย: บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการทางการเงินต่างตกอยู่ใต้แรงกดดันให้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการดำเนินงาน ด้วยวิธีการนำข้อมูลมาใช้งานอย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่อย่างหลากหลาย วิธีจัดการคือ ในปัจจุบันผู้ประกอบการหลายแห่งได้นำการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม (Social Network Analysis: SNA) มาใช้ เพื่อให้เกิดความอัจฉริยะเหนือกว่าเครือข่ายข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฉ้อโกง

ความรู้เกี่ยวกับองค์กรเครือข่าย

โดย: เสถียร จิรรังสิมันต์

“เครือข่าย คือ การเชื่อมโยงร้อยรัดเอาความพยายามและการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันโดยที่แต่ละฝ่ายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนต่อไปอย่างไม่สูญเสียเอกลักษณ์ และปรัชญาของตนเอง การเชื่อมโยงนี้อาจเป็นรูปของการรวมตัวกันแบบหลวมๆ เฉพาะกิจตามความจำเป็น หรืออาจอยู่ในรูปของการจัดองค์กรที่เป็นโครงสร้างของความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน”

สถานภาพองค์ความรู้ของแนวคิดเครือข่ายทางสังคม (State of Knowledge of Social Network Concept)

โดย: ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์

ผู้เขียนนำเสนอแนวคิดทางสังคมวิทยาเรื่องเครือข่ายทางสังคม โดยเริ่มตั้งแต่ต้นเรื่องที่เริ่มต้นมาจากทฤษฎีแลกเปลี่ยน ก่อนพัฒนาเค้าโครงกลายเป็นแนวคิดเครือข่ายสังคม แบ่งการนำเสนอเป็น 4 ส่วน คือ พัฒนาการของแนวคิด สาระสังเขปว่าด้วยแนวคิดเครือข่ายทางสังคม ประโยชน์การใช้งาน และตัวอย่างการประยุกต์ใช้แนวคิดในการศึกษาวิจัย

เทคนิคการสร้างเครือข่ายและทีมงาน

โดย:

นำเสนอคุณลักษณะของทีมงานที่ประสบความสำเร็จซึ่งจำเป็นต้องมีเป้าหมาย การแสดงออก ความเป็นผู้นำ ความเป็นเอกฉันท์ ความคิดสร้างสรรค์ และความไว้วางใจ นอกจากนั้นยังนำเสนอในเรื่องการสร้างเครือข่ายการทำงาน และเทคนิคการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย รวมถึงลักษณะของข้าราชการยุคใหม่

การสร้างเครือข่ายการทำงาน

โดย: ศรีผ่อง จิตกรณ์กิจศิลป์

ผู้เขียนกล่าวถึงหลักการการสร้างเครือข่ายการทำงาน ที่เอื้อให้เกิดการสัมพันธ์กันระหว่างองค์กร การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการร่วมกันทำงานโดยเท่าเทียมกัน นอกจากนั้นยังแนะนำลักษณะทั่วไปของเครือข่ายและเทคนิคการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน Weblog … อีกหนึ่งเส้นทางสู่ … “การสร้างเครือข่าย (Networking)”

โดย:

“การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่าย ไม่ได้หมายถึงการจัดการให้คนมานั่ง ‘รวมกัน’ เพื่อพูดคุยสนทนากันเฉยๆ โดยไม่ได้ ‘ร่วมกัน’ ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด เปรียบเหมือนการเอาก้อนอิฐมากองรวมกัน ย่อมไม่เกิดประโยชน์ แต่อย่างใด การเชื่อมโยงเข้าหากันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเอาอิฐแต่ละก้อนมาก่อกันเป็นกำแพง โดยการประสานอิฐแต่ละก้อนเข้ากันอย่างเป็นระบบ’

แบบเสนอโครงการวิจัยของเครือข่ายวิจัยทางการศึกษา: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่ม 1

โดย: สุนทรี ศิริอังกูร และคณะ

เมื่อพิจารณาปัญหาการศึกษาในบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ ปัญหาสอดคล้องกับปัญหาระดับประเทศ คุณภาพโรงเรียนต่ำกว่ามาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมีแนวโน้มต่ำลงในบางรายวิชา และต้องการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น โครงการวิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในประเด็นด้านการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนาคุณภาพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียน

การศึกษารูปแบบการดำเนินการและปัญหาการดำเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนแกนนำ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น

โดย: วินัย ประวันนา

บทความได้ศึกษารูปแบบและปัญหาจากการดำเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนแกนนำ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ใน 4 ด้าน คือ การใช้ประโยชน์จากดินและน้ำ การเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ การมีรายได้ระหว่างเรียน และความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร โดยสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก

การเขียนบทความทางวิชาการ

โดย: ทิศนา แขมมณี

แนะนำการเขียนบทความวิชาการ ให้เหมาะสมตามรูปแบบ ให้เป็นบทความที่ดี ซึ่งหมายถึง “บทความทางวิชาการที่ดี ควรมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านได้แนวคิดแนวทางในการนำความคิดนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบหนึ่ง หรือช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดการพัฒนาความคิดในเรื่องนั้นๆ ต่อไป”

ถอดบทเรียนยุทธศาสตร์สร้าง “ครู” ชั้นเยี่ยม

โดย: ณัฏฐพัชร์ ทัศนรุ่งเรือง

“การปฏิรูปการศึกษาที่เน้นแต่โครงสร้างและกระบวนการเรียนการสอน มีสภาพไม่แตกต่างจากใต้ฝุ่น รัฐบาลเก่าออกไป รัฐบาลใหม่เข้ามา เปลี่ยนรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านการศึกษา เริ่มนโยบายใหม่ โครงการใหม่ แต่สภาพการเรียนการสอนในห้องเรียนยังคงเดิม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจึงเหมือนเดิม เพราะเราไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนของ ‘ครู'”

การจัดการศึกษา งบประมาณ และระดับการศึกษาของแรงงานในปี 2551-2552

โดย: ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล

“แม้ประเทศไทยจะมีการลงทุนขยายโรงเรียน ขยายการศึกษาภาคบังคับ การดำเนินงานที่เรียกว่าปฏิรูปการศึกษาและนโยบายเรียนฟรี 12 ปีมาอย่างต่อเนื่อง แต่ถึงปัจจุบันนี้แรงงานกว่าครึ่งหนึ่งของไทย ยังมีการศึกษาแค่ระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า สภาวะเช่นนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากเมื่อ 10 ปีที่แล้วอย่างสำคัญ”

เอแบคโพลล์: ภาพลักษณ์คุณครูปัจจุบันในสายตาของสาธารณชน

โดย: เอแบคโพลล์

สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ทำการสำรวจเชิงปริมาณเรื่องภาพลักษณะคุณครูปัจจุบันในสายตาของสาธารณชน อย่างเช่น ความรู้สึกว่าครูเป็นเหมือนพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ คุณครูที่มีความเสียสละ ทุ่มเท มีจริยธรรม ความประทับใจต่อคุณครูในพื้นที่ต่างๆ พฤติกรรมที่น่าประทับใจและไม่น่าชื่นชมของครู สิ่งที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือครู การให้กำลังใจคุณครู เป็นต้น

ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)

โดย: มติคณะรัฐมนตรี

“คณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ และเห็นชอบหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้”

แนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคแบบคอขวดของการปฏิรูปการศึกษา (รายงานสภาวะฯ ปี 51-52)

โดย: ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล

ผู้เขียนนำเสนอว่ามีอุปสรรคแบบคอขวดในการปฏิรูปการศึกษาอยู่ 5 เรื่อง คือ แนวทางการพัฒนาประเทศและการศึกษา ระบบราชการที่รวมศูนย์อยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ การจัดหาและใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการศึกษา คุณภาพและประสิทธิภาพของครูอาจารย์และกระบวนการสอนการเรียน และการตระหนักและมีส่วนร่วมของประชาชน

การศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (รายงานสภาวะฯ ปี 51-52)

โดย: ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล

ผู้เขียนเสนอว่า การจัดการศึกษามีผลสัมพันธ์กับเศรษฐกิจและสังคม โดยนำเสนองานศึกษาในด้านการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและประชากรกับผลกระทบต่อการศึกษาและผลิตภาพของแรงงาน ปัญหาความยากจนกับผลกระทบต่อโอกาสในการได้รับการศึกษา และคุรภาพของแรงงานไทย

คู่มือประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง)

โดย: สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าหมายคือเป็นคู่มือที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดกรอบการพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคลตามนโยบายพัฒนาครูทั้งระบบ
โดยมีเครื่องมือประเมินอยู่ 2 แบบ คือ เครื่องมือประเมินสมรรถนะหลักและประจำสายงาน และแบบประเมินความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามตำแหน่งเพื่อยกระดับคุรภาพสถานศึกษาให้สูงขึ้น