U-Knowledge

สมัชชาสวัสดิการชุมชน: ปฏิรูปสังคมจากฐานราก

โดย: พรรณทิพย์ เพชรมาก บรรณาธิการ

เอกสารประกอบการสัมมนาชิ้นนี้ เป็นการพูดคุยร่วมกันระหว่างขบวนองค์กรสวัสดิการชุมชน หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานระดับนโยบาย เพื่อกำหนดแนวทางยกระดับสวัสดิการชุมชนสู่การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และประมวลออกมาเป็นข้อเสนอปฏิรูป
ผลการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน หลายพื้นที่ได้ก้าวไปกว่าเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไปสู่การมีแผนพัฒนาละ ละ เลิก อบายมุขในชุมชน สร้างเสริมสุขภาวะที่ดิี ส่งเสริมการปลดหนี้และแก้หนี้นอกระบบ ส่งเสริมการแก้ปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัย การจัดสวัสดิการดูแลคนยากไร้และคนด้อยโอกาสรวมทั้งผู้ติดเชื้อ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมการฟื้นฟูชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น นี้สะท้อนถึงรูปแบบการจัดสวัสดิการที่หลากหลายตามความต้องการของชุมชน

สวัสดิการสังคม

โดย: ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

“จากภาวะเศรษฐกิจล่มจม สู่สังคมสวัสดิการและธนาคารลูกจ้าง บนเส้นทาง 1 ทศวรรษ”
เริ่มต้นจากคำถามว่าคนจนคือใครและทำไมเขาถึงยากจน นำไปสู่การผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติผ่านทางรัฐบาล เพื่อสร้างสังคมสวัสดิการ อีกด้านหนึ่งก็สร้างสังคมสวัสดิการผ่านทาง สสส. ในโครงการสังคมเพื่อน

“เอ็นจีโอ” ปิ๋ว หลุดบอร์ด “สปสช.” ทั้งยวง

โดย:

“เลือก 7 ผู้ทรงคุณวุฒินั่งบอร์ด สปสช. สายเอ็นจีโอร่วงระนาว คาดส่งผลต่อแนวทางบริหารงาน ด้าน ‘สมาพันธ์แพทย์ฯ’ จี้ ‘วิทยา’ ปลดหมอวิชัย ชี้ผลประโยชน์ทับซ้อน นั่งเป็นกรรมการหลายบอร์ด”

ข้อเสนอการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ: มิติใหม่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบ employee’s choice

โดย: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

เนื้อหาประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ข้อมูลบริษัทจัดการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รูปแบบ นโยบาย การลงทุนและอัตราผลตอบแทน อัตราค่าธรรมเนียม ระบบการลงทุน และการบริการพิเศษสำหรับสมาชิกและคณะกรรมการกองทุน

การนำรายได้จากภาษีหรือบริการของสินค้าที่เป็นสาเหตุแห่งความพิการเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โดย: คณะกรรมการเครือข่ายคนพิการเพื่อการปฏิรูป

“กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 23 เพื่อเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเสริมและการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ และส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง”

ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปการเงินการคลังเพื่อสังคม โครงการสลากเพื่อการพัฒนาสังคม

โดย:

ข้อเสนอให้นำเงินรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจัดทำโครงการพัฒนาสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในคนกลุ่มต่างๆ นอกจากนั้นยังสามารถนำเงินนั้นไปรณรงค์ให้ชะลอหรือลดการเล่นหวยของคนไทย

เงินการพนันหวย เพื่อพัฒนาสังคม?

โดย: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

“คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า จะเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม โดยดึงเอาเงินกำไรจากการขายหวย 2 ตัว 3 ตัว ของสำนักงานกองสลากฯ ซึ่งเป็นการพนัน นำมาช่วยดูแลสังคม เช่น เครื่องอำนวยความสะดวก คนพิการ ผู้สูงอายุ ดูแลปัญหาเด็ก และเยาวชน” แต่จะทำอย่างไร “ไม่ให้เกิดภาพว่า ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากกองทุนพัฒนาสังคมฯ ต้องเป็นหนี้บุญคุณของหวยบนดิน?”

กระทรวง พม. เล็งแบ่งกำไรสลาก 50% เสนอจัดตั้งกองทุนเพื่อขับเคลื่อนสังคม

โดย: ASTV ผู้จัดการรายวัน

“‘พม.’ เตรียมเสนอแบ่งกำไรกองสลาก 50% ตั้งกองทุนเพื่อขับเคลื่อนสังคม พร้อมเร่งศึกษาความเป็นไปได้รอบด้านก่อนจัดตั้งกองทุน คาด 1-2 เดือนได้ผลสรุป ระบุเป็นรูปแบบเดียวกับการคืนประโยชน์ให้สังคมจากการเก็บภาษีเหล้า-บุหรี่”

มติสมัชชาเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการปฏิรูป

โดย: สมัชชาเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการปฏิรูป

ผลจากการจัดสมัชชาขบวนองค์กรชุมชนระดับจังหวัด 76 จังหวัด และระดับภาคทั้ง 5 ภาค 1 กุมภาพันธ์-10 มีนาคม 2554
เครือข่ายมีมติในสองด้าน ด้านหนึ่งคือสิ่งที่เครือข่ายจะขับเคลื่อนกันเองเพื่อจัดการตนเอง อีกด้านคือข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนามาจากประเด็นปัญหาต่างๆ รวม 15 ประเด็น

สมุดปกขาว วาระประชาชน หัวข้อที่ 3 การกระจายอำนาจ

โดย:

การบริหารกิจการบ้านเมืองของไทยเป็นแบบสั่งการบนลงล่าง ส่งผลเกิดปัญหาการรวมศูนย์อำนาจและการจัดสรรทรัพยากร ในที่นี้ได้เสนอให้มีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นได้บริหารจัดการกันเอง สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของชุมชนได้มากกว่า

สมุดปกขาว วาระประชาชน ส่วนที่ 1: สถานการณ์ และประเด็นท้าทายของประเทศไทย

โดย:

ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาและความเหลื่อมล้ำมากมายในหลายมิติ ปัญหาความเหลื่อมล้ำเหล่านี้ได้สะท้อนออกมาในหลายรูปแบบ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเข้าถึงและการใช้ทรัพยากร สวัสดิการพื้นฐาน กระบวนการยุติธรรม คนไร้สัญชาติ ความขัดแย้งในสามจังหวัดภาคใต้ การคอร์รัปชั่น รวมถึงความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอก
ดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องปรับตัวรับมือความท้าทายที่เกิดขึ้น

Good Practice Guide to Public Engagement in Development Schemes

โดย: Planning Aid England and Planning Aid for London

“This guide is intended to provide practical advice for all those involved in public engagement in development schemes which require planning consent. It is illustrated by real examples of good practice and provides information and assistance to those planning, engaging in, or assessing community consultation.”

คู่มือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

โดย: สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

“‘กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี’ เป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล โดยกําหนดเป็นวาระเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปี 2555 สําหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบี้ยต่ําหรือปลอดดอกเบี้ย ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ และสวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นํา และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ทั้งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นที่จะทํางานร่วมกับองค์กรสตรีตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้โอกาสสตรีในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนา เพื่อสตรีทุกคน โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสตรีต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้สตรีไทยได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”

เสวนากลุ่มย่อย “พลังการเมืองภาคพลเมืองภาคใต้กับจังหวัดจัดการตนเอง”

โดย: เวทีทกประเทศไทย ภาคใต้

สนับสนุนให้เกิดการเมืองภาคพลเมือง ให้ประชาชนจัดการตนเอง เพื่อให้พึ่งตนเองได้ ทั้งนี้หวังว่าจะเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ใช้ความรู้และฐานทรัพยากรที่มีอยู่เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการดูแลตนเอง และมีการขยายเครือข่ายโยงใยถึงกันเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจ

เวทีคนไทยพลัดถิ่น

โดย: เวทีทกประเทศไทย ภาคใต้

6 ประเด็นหลักของคนไทยพลัดถิ่น หนึ่ง การถูกดูถูก สอง เจ้าหน้าที่รัฐเอารัดเอาเปรียบ สาม ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรทางสังคมของรัฐ สี่ การถูกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรม ห้า การถูกจำกัดสิทธิการเคลื่อนที่ หก การถูกจำกัดสิทธิในการทำธุรกรรม

เด็ก/เยาวชน/ครอบครัว: ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงตามอัตลักษณ์ตัวตนของเด็กปักษ์ใต้

โดย: เวทีทกประเทศไทย ภาคใต้

ข้อเสนอให้แก้ไขประเด็นปัญหาด้านเยาวชนภาคใต้ เน้นไปที่การสร้างอัตลักษณ์ การศึกษา สิทธิ สื่อสารสาธารณะ

คนใต้ต้องกำหนดอนาคตตนเอง

โดย: เวทีทกประเทศไทย ภาคใต้

แผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ซึ่งเป็นแผนพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก เป็นแผนพัฒนาจากรัฐบาล เป็นแผนที่ไปกำหนดชีวิตคนใต้ แล้วคนใต้ล่ะ อยู่ตรงไหน
ข้อเสนอจากบทความนี้คือให้รัฐบาลหยุดโครงการพัฒนา คนในพื้นที่ต้องสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกำหนดการพัฒนา และต้องมีการเปิดเวทีสาธารณะในแต่ละพื้นที่

มติสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย

โดย: สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย

ต้องปฏิรูปประเทศไทย ให้ประชาชนสามารถจัดการตนเองได้อย่างแท้จริง มีมติให้ปฏิรูปในประเด็นดังนี้
ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรธรรมชาติ การกระจายอำนาจ (สภาองค์กรชุมชนและประชาธิปไตยชุมชน) ระบบภาษี สวัสดิการ ระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน ระบบการศึกษา ปัญหาสังคม และผลกระทบจากนโยบายและแผนพัฒนาของรัฐ

สรุปผลการสัมมนาเชิงวิชาการ “ทุนชุมชนกับการขับเคลื่อนประเทศไทย”

โดย:

การสัมมนาวิชาการ เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการร่วมกันวางแผนกำหนดวิธีการพัฒนาทุนชุมชนและเสนอแนวทางต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แถลงการณ์ของขบวนองค์กรชุมชนท้องถิ่น เพื่อคืนอำนาจในการจัดการที่ดินและที่อยู่อาศัย

โดย:

การประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยขบวนองค์กรชุมชน ในครั้งนี้ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน และเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อรัฐบาล