U-Knowledge

เศรษฐกิจ

แผนพัฒนาภาคใต้

โดย: มติสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 2

ปัจจุบัน ภาคใต้ประสบปัญหาในเีื่รื่องภัยแล้ว การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ดินถล่ม ผลผลิตการเกษตรลด ทรัพยากรทางทะเลเสื่อมโทรม และการใช้ประโยชน์จากท่าอากาศยาน

จากสภาพปัญหาเหล่านี้ มติสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 2 จึงเสนอให้คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทบทวนร่างแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน และแผนอื่นๆ อย่างบูรณาการ คำนึงถึงการมีส่วนร่วม อย่างจริงจัง

บทสังเคราะห์วิถีและพลังองค์กรการเงินชุมชน กรณีศึกษาองค์กรการเงินชุมชน 7 กรณีในจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย: ภีม ภคเมธาวี และคณะ, หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายงานชิ้นนี้ว่าด้วยกรณีศึกษาองค์กรการเงินชุมชน 7 กรณีในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต (วัดป่ายาง) อำเภอเมือง, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองจิก อำเภอชะอวด, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งใส อำเภอสิชล, ศูนย์สาธิตและพัฒนาการเรียนรู้กิจกรรมชุมชนบ้านบางยิ่ว อำเภอเชียรใหญ่, กองทุนหมู่บ้านบ้านตาหมอ อำเภอลานสกา, กองทุนชุมชนบ้านไสรักษ์ กิ่งอำเภอนบพิตำ, ธนาคารหมู่บ้านบ้านกะปาง อำเภอทุ่งสง

การเมือง

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกับประชาธิปไตย ปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2553

โดย: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

“ในความเห็นของผู้เขียน ปัญหาความล้มเหลวในการพัฒนาให้ประชาธิปไตยไทยสามารถลงหลักปักฐานได้อย่างมั่นคง (consolidate) ในสังคมไทย มีรากเหง้าที่ลึกไปกว่าปัญหาการออกแบบกติการและสถาบันทางการเมืองต่างๆ เช่นระบบการเลือกตั้ง หรือระบบการตรวจสอบถ่วงดุล เพราะปัญหาใความล้มเหลวในการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย เป็นผลโดยตรงมาจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในสังคมระดับสูง” (เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกับประชาธิปไตย ปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2553)

ประเด็นการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น

โดย:

“การกระจายอํานาจจะทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น เพราะจะทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม นอกจากนี้ ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนา มีบทบาทในการกำกับตัดสินใจ ดูแล ไปจนถึงการตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่น ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ อันส่งผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ กระทั่งเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถิน และนำไปสู่การดำเนินการเป็นหุ้นส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ อันสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการเป็นพลเมืองทีเข้มแข็งในระบอบประชาธิปไตย”

ทรัพยากร

แผนพัฒนาภาคใต้

โดย: มติสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 2

ปัจจุบัน ภาคใต้ประสบปัญหาในเีื่รื่องภัยแล้ว การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ดินถล่ม ผลผลิตการเกษตรลด ทรัพยากรทางทะเลเสื่อมโทรม และการใช้ประโยชน์จากท่าอากาศยาน

จากสภาพปัญหาเหล่านี้ มติสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 2 จึงเสนอให้คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทบทวนร่างแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน และแผนอื่นๆ อย่างบูรณาการ คำนึงถึงการมีส่วนร่วม อย่างจริงจัง

การประชุมเวทีนโยบายสาธารณะแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในจังหวัดลำพูน: ข้อมูลเชิงประจักษ์จากโครงการวิจัยด้านหมอกควันและไฟป่า

โดย: ผศ.ศุทธินี ดนตรี

ปัญหาหมอกควันและไฟป่ากลายเป็นปัญหาสำคัญที่คุกคามสุขภาพประชาชน เศรษฐกิจ และการคมนาคมในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งนี้ ในปี 2555 ที่ผ่านมา มีไฟไหม้ป่าเกิดขึ้น 2,686 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 21,405 ไร่นอกจากนี้ มีการตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) ถึง 17,679 จุด (ข้อมูลจาก www.dailynews.co.th)

แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) จัดการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในจังหวัดลำพูน โดยในงาน มีการนำเสนอเอกสารว่าด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์จากโครงการวิจัยด้านหมอกควันและไฟป่า ซึ่งมุ่งศึกษาปัญหาที่กล่าวไปที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูน

สังคม

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ประเทศไทย

โดย: ไทยพีบีเอส

หนังสือเล่มนี้ใช้เค้าโครงจากรายการ “๒๕๖๓ เปลื่ยนประเทศไทย” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อปี 2554 ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะตีแผ่ให้เห็นถึงฤทธิ์เดชของ “ความอยุติธรรม” อันเกิดจากกระบวนการยุติธรรมที่มีปัญหา พร้อมกันนั้นก็ยังตะล่อมรวมเเนวความคิดเห็นของผู้ที่อยู่ในเเวดวงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ประเทศไทย

พบ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

โดย: ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ

กะเทาะปัญหาคุณภาพครูในเมืองไทย ก่อนทำการณ์ปฏิรูปอื่นใด ต้องเริ่มที่ครู
“จะต้องให้โอกาสครูได้พัฒนาตัวเอง คือให้มีความเป็นครูเพิ่มขึ้น มีการอบรม มีการขยายเครือข่ายอย่างที่คุณหมอวิจารณ์ทำ เพราะผมเชื่อว่าจะไปแก้ไขเรื่องของผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการเขตมีคุณธรรม ธรรมาภิบาล สร้างระบบการประเมินครู มันยากมาก เสียเวลาที่จะไปทำอย่างนั้น”