การจัดการที่ดินและป่าไม้ที่ไม่เป็นธรรมก่อให้เกิดผลกระทบแก่หลายฝ่าย สำหรับชาวบ้านที่ยากจน การไม่มีที่ดินทำกินหมายถึงการขาดปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิต สำหรับประชาชนทั่วไปหมายถึงการขาดโอกาสในการใช้สอยทรัพยากรอย่างเป็นธรรม และสำหรับระบบนิเวศหมายถึงการที่ธรรมชาติถูกมนุษย์รุกรานเกินความสมดุล ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการจัดการที่ดินและป่าไม้จึงมีมิติทั้งในส่วนของเรื่องความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Justice) ความเป็นธรรมทางสังคม (Social justice) และความเป็นธรรมทางนิเวศและสิ่งแวดล้อม (Ecological & Environmental Justice) ควบคู่กันไป บทความนี้จะไม่ได้กล่าวถึงปัญหาเรื่องความเป็นธรรมในเรื่องที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ หากแต่จะขอสำรวจปัญหาและค้นหาแนวทางแก้ไขเฉพาะในเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางที่ดินและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ที่มา: http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1297315725&grpid=no&catid=02

Download (PDF, 221KB)

Comments are closed.