โดย:ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และ ชาย ไชยชิต
วันที่:July 6, 2012

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์รวบรวมข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวกับข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจฯ ของ คปร. และจัดทำบทสังเคราะห์จากผลงานวิชาการเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจฯ ของ คปร.
งานวิจัยสรุปผลออกมาว่า แนวคิดจากข้อเสนอของ คปร. ไม่สอดคล้องกับงานวิชาการ เพราะกรอบความคิดเรื่องการกระจายอำนาจไม่ตรงกัน ปัญหาการจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินและระบบการกำกับดูแล ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. และปัญหาเกี่ยวกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ยังมีมีบทบาทจำกัด

http://www.shinegame.com/3d-screensavers/mechanical-clock-3d-screensaver/b2.jpg

Download (PDF, 3.75MB)

Comments are closed.