โดย:ประเวศ วะสี
วันที่:July 5, 2012

แก่นวิกฤตประเทศคือการรวมศูนย์อำนาจ นำไปสู่ปัญหาใหญ่ 5 ประการ ชุมชนท้องถิ่นอ่อนแอ ทำให้เกิดสภาพรัฐล้มเหลว ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างอำนาจรัฐรวมศูนย์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น ทำให้ระบบการเมืองไร้คุณภาพ ทำให้ทำรัฐประหารง่าย
ผู้เขียนได้เสนอภาพการเคลื่อนไหวของชุมชนที่ลุกขึ้นจัดการตนเอง รูปแบบการทำงานที่ควรจะเป็นอย่างการวางประชาธิปไตยแบบฐานกว้าง คือประชาธิปไตยของชุมชน ท้องถิ่น และชาติ เข้าร่วมทำงานเชื่อมโยงกัน นอกนั้นยังผลักดันให้พรรคการเมืองเข้าร่วมคลุกคลีกับการกระจายอำนาจ

http://2.bp.blogspot.com/-Tqf0vdFN4M0/TljekgtpBFI/AAAAAAAAAAg/etyjVjf6fcM/s1600/84438443.jpg

Download (PDF, 2.96MB)

Comments are closed.