โดย:โกเมท ทองภิญโญชัย
วันที่:August 16, 2012

เพียงช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หลายครั้งหลายคราที่สังคมได้รับรู้ถึงเหตุการณ์การรวมตัวของประชาชนหรือชาวบ้าน เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความไม่ธรรมที่ได้รับจากการดำเนินการในหลายโครงการหรือกิจการที่มีความเกี่ยวพันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสลายมวลชนที่รวมตัวกันเหล่านั้นจะปรากฏให้เห็นหลากหลายรูปแบบ บ้างก็ยุติลงได้โดยสันติวิธี บ้างก็ไม่อาจยุติปัญหาที่เรียกร้องได้ จนนำมาซึ่งความขัดแย้งในที่สุด และในท่ามกลางข้อเรียกร้องต่าง ๆ ดังกล่าว ประเด็นว่าด้วยเรื่อง “ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ” จะเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยื่นให้แก่รัฐบาลที่ผลัดเปลี่ยนเข้ามาบริหารปกครองประเทศอย่างต่อเนื่องและไม่เคยล้าสมัยจากกลุ่มมวลชนเหล่านั้นได้เลย….แต่ประเด็นเหล่านั้นได้รับการตอบสนองมากน้อยเพียงใด?

ที่มา: http://board2.yimwhan.com/show.php?user=Science4&topic=4&Cate=1

Download (PDF, 229KB)

Comments are closed.