โดย:นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และ เกรียงชัย ปึงประวัติ
วันที่:June 29, 2012

งานวิจัยมีเป้าหมายหลักสองด้าน คือรวมรวมตัวอย่างการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน (collaborative governance) และมองหาปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ทำให้การดำเนินงานแบบประสานร่วมมือระหว่างภาคส่วนประสบความสำเร็จ หรือเกิดอุปสรรค พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข
สำหรับพาวเวอร์พอยต์ชิ้นนี้ได้นำเสนอกรอบการศึกษาและกรณีตัวอย่างโครงการการร่วมมือกันระหว่างรัฐ เอกชน และชุมชน

Download (PDF, 5.22MB)

Comments are closed.