โดย:อนุชาติ พวงสำลี
วันที่:July 16, 2012

ผู้เขียนเล่าประสบการณ์ครั้งได้ไปประชุมเรื่องการให้การศึกษาพลเมืองโลกสำหรับศตวรรษ 21 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โจทย์สำคัญของการประชุมคือ การตั้งคำถามว่าระบบการศึกษาหรือระบบการเรียนรู้ในปัจจุบันจะตอบสนองความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 21 อย่างไร และจะจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้อย่างไร ที่จะสร้างให้เกิดคนรุ่นใหม่ที่มีความเมตตากรุณา มีสมรรถนะ จริยธรรม เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม ท่ามกลางโลกและสังคมที่ซับซ้อนไร้พรมแดน

http://www.oxfam.org.uk/education/gc/header/header.jpg

Download (PDF, 81KB)

Comments are closed.