วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนภาคเอกชนและภาครัฐสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจต่อไปว่าควรปฏิรูปประเทศให้มีระบบสวัสดิการในทิศทางใด สวัสดิการในที่นี้เน้นสวัสดิการโดยรัฐ แต่ก็ไม่ได้มองข้ามบทบาทขององค์กรชุมชน
โดยเน้นไปที่สวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตาย เพื่อให้เข้ากับวงจรชีวิตและสะท้อนความต้องกาสรสวัสดิการในแต่ละช่วงวัย โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงวัย คือวัยเด็ก วัยทำงาน และวัยสูงอายุ

http://www.thaigoodview.com/files/u32187/_1__4.jpg

Download (PDF, 1.43MB)

Comments are closed.