โดย:จิรากรณ์ คชเสนี
วันที่:August 11, 2012

น้ำท่วมสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ไร่นาสาโท ชีวิต ทรัพย์สิน และวิถีชีวิต ของผู้คนทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะเป็นคนชนบท คนเมือง ยากดีมีจน ทุกหย่อมหญ้า ล้วนได้รับความทุกข์ร้อนแสนสาหัส อย่างเสมอหน้าเท่าเทียมกัน เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การทหาร แบบดั้งเดิมที่คุ้นเคยกัน

ที่มา: http://www.siamrath.co.th/web/?q=category/channel/scoopeducation&page=4

Download (PDF, 67KB)

Comments are closed.