โดย:ณกมล ชาวปลายนา ปุญชเขตต์ทิกุล
วันที่:July 16, 2012

“การศึกษาของชาติมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นความสำคัญในระนาบของการจัดการศึกษาให้เป็นระบบตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งเกี่ยวกับลักษณะแห่งปฏิสัมพันธ์กระบวนทัศน์ บทบาท และหน้าที่วุฒิสมาชิกต่อการศึกษาชาติ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับ 2542 ที่จะต้องสนับสนุนทุกด้าน เป็นความเกี่ยวข้องในระดับทิศทางของนโยบายและแนวคิดการดำเนินการ ซึ่งส่วนสำคัญประการหนึ่งน่าที่จะต้องสอดคล้องกับข้อพิจารณาเชิงปรัชญาพุทธสาส์น สาระแห่งปรัชญาการศึกษาว่าด้วยศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ อันเป็นเป้าหมายของพัฒนาคนให้เป็นคนดีและมีคุณธรรมจริยธรรม ในระนาบของความรู้คู่คุณธรรม เป็นคุณธรรมที่สัมฤทธิผลเป็นคนเก่ง คนดีและคนมีความสุขในสังคม”

http://www.komchadluek.net/media/img/size1/2011/01/25/gb5ehhcb9gfae786b958g.jpg

Download (PDF, 154KB)

Comments are closed.