โดย:ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่:July 16, 2012

วัตถุประสงค์ของงานประชุมนี้คือการระดมความคิดเห็นและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและความก้าวหน้าของการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
เนื้อหาเอ่ยถึงลักษณะการจัดการศึกษาของไทย นับแต่อดีตถึงปัจจุบัน และมองไปยังอนาคต

http://pics.unigang.com/know/13.jpg

Download (PDF, 120KB)

Comments are closed.