โดย:ฝ่ายข้อมูลเชิงนโยบายและสื่อสารสังคม แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
วันที่:July 14, 2012

เอกสารประกอบเวทีหารือเรื่องสวัสดิการสังคม วันอังคารที่ 6 ก.ค. เวลา 17.00-19.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 34 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เน้นไปที่ข้อเสนอเชิงรูปธรรมในเรื่อง การปรับระบบประกันสังคมและการขยายประกันสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบ การสร้างความเป็นธรรมให้กับระบบเกษตรพันธสัญญา ระบบประกันราคาสินค้าเกษตร ระบบประกันรายได้ การสร้างและพัฒนาระบบ workfare ในท้องถิ่น การสร้างให้เกิดสังคมสวัสดิการในชุมชน

http://www.thailandindustry.com/dbweb/file_attach/images_contents/20090629162408-contents1-5.jpg

Download (PDF, 124KB)

Comments are closed.