โดย:กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
วันที่:July 14, 2012

ผู้นำเสนอกล่าวถึงเป้าหมายของรัฐบาลคือความกินดีอยู่ดีของคนไทย นโยบายในระยะสั้นคือการเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย นโยบายระยะปานกลางคือรัฐจะเปลี่ยนรูปแบบความช่วยเหลือจากการให้เปล่าเป็นการให้เงินสมทบ และในระยะยาวรัฐจะมุ่งเน้นให้ประชาชนพัฒนาตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากรัฐ

http://libertyandprosperity.org/wp-content/uploads/2012/06/Welfare-State1.jpg

Download (PDF, 1.64MB)

Comments are closed.