เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “รัฐสวัสดิการ: เครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในสังคม” จัดโดย ภาควิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ประกอบด้วย 2 บทความ คือ แนวคิดทฤษฎีรัฐสวัสดิการเพื่อนโยบายสาธารณะ: รัฐสวัสดิการ จากขวาใหม่-ถึงซ้ายใหม่ โดย กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ และ รัฐสวัสดิการ เครื่องมือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม โดย พงษ์เทพ สันติกุล
บทความแรกผู้เขียนพูดถึงลักษณะการจัดสวัสดิการของแนวคิดต่างๆ พูดถึงคุณลักษณะของรัฐสวัสดิการ ประวัติความเป็นมา และคำวิจารณ์ต่อรัฐสวัสดิการ ส่วนบทความหลังพูดถึงความเชื่อมโยงระหว่างรัฐสวัสดิการกับความเป็นธรรมทางสังคม เน้นไปที่ความหมาย รูปแบบ ระบบ ผลกระทบ

http://crooksandliars.com/files/vfs/2010/10/welfare.jpg

Download (PDF, 267KB)

Comments are closed.