โดย:หนังสือพิมพ์โลกวันนี้
วันที่:August 15, 2012

“นักวิชาการหลายสำนักได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ส่งผลให้การจัดการศึกษาไทยเกิดวิกฤตด้านคุณภาพ ซึ่งมีด้วยกันหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณจำกัด ระบบการจัดการศึกษาใหญ่ขยับยาก การขาดการมีส่วนร่วมจากภาคีอื่น ขาดการมุ่งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา หลักสูตรไม่ได้มุ่งเน้นการคิดเป็นทำเป็นแต่เน้นท่องจำ หรือปัญหาครูไม่เพียงพอหรือขาดคุณภาพ ฯลฯ แต่ผมคิดว่าการจะแก้ไขและพัฒนาการจัดการศึกษาไทยให้มีคุณภาพได้ตามเป้าหมาย แก่นหลักสำคัญต้องเริ่มจากปฏิรูปฝ่ายหรือหน่วยที่เกี่ยวกับการกำหนดทิศทางและนโยบายการศึกษาของประเทศ จึงจะนำไปสู่ภาคปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงได้”

http://cdn.learners.in.th/assets/media/files/000/115/725/original_DSC00001.JPG?1285355359

Download (PDF, 55KB)

Comments are closed.