โดย:คลังสมอง วปอ.
วันที่:June 19, 2012

แนะนำลักษณะการเงินชุมชนเบื้องต้น เนื้อหาแบ่งเป็นสี่ส่วน 1) ภาพรวมระบบการเงินไทย 2) ตัวอย่างการเงินระดับฐานรากในต่างประเทศ 3) ตัวอย่างการเงินระดับฐานรากในประเทศไทย 4) สาระสำคัญของแผนการเงินระดับฐานราก
การเงินฐานรากเป็นการจัดการด้านการเงินด้วยพื้นฐานการพึ่งตนเองและภูมิปัญญาชาวบ้าน การเงินฐานรากต้องการให้ชุมชนโดยเฉพาะคนจนเข้าถึงบริการทางการเงิน เพื่อความอยู่ดีกินดีอย่างเช่นการเข้าไปช่วยจัดสวัสดิการด้านต่างๆ

http://www.sarut-homesite.net/wp-content/uploads/2010/06/microfinance.jpg

Download (PDF, 1MB)

Comments are closed.