โดย:สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วันที่:July 16, 2012

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการนำเสนอศักยภาพของคนไทยและระบบการศึกษาที่ส่งผลต่อสถานภาพของไทยในเวทีสากล ทั้งนี้จากสภาพแวดล้อมของโลกและผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมของไทย จึงได้มีการเสนอให้วางแผนพิจารณาการศึกษาไทยทั้งด้านปรัชญา จุดมุ่งหมาย หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการจัดการศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพ และรูปแบบการศึกษาในแต่ละระดับ

http://dou.us/wp-content/uploads/การศึกษา.jpg

Download (PDF, 747KB)

Comments are closed.