โดย:พรรณทิพย์ เพชรมาก บรรณาธิการ
วันที่:July 14, 2012

เอกสารประกอบการสัมมนาชิ้นนี้ เป็นการพูดคุยร่วมกันระหว่างขบวนองค์กรสวัสดิการชุมชน หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานระดับนโยบาย เพื่อกำหนดแนวทางยกระดับสวัสดิการชุมชนสู่การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และประมวลออกมาเป็นข้อเสนอปฏิรูป
ผลการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน หลายพื้นที่ได้ก้าวไปกว่าเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไปสู่การมีแผนพัฒนาละ ละ เลิก อบายมุขในชุมชน สร้างเสริมสุขภาวะที่ดิี ส่งเสริมการปลดหนี้และแก้หนี้นอกระบบ ส่งเสริมการแก้ปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัย การจัดสวัสดิการดูแลคนยากไร้และคนด้อยโอกาสรวมทั้งผู้ติดเชื้อ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมการฟื้นฟูชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น นี้สะท้อนถึงรูปแบบการจัดสวัสดิการที่หลากหลายตามความต้องการของชุมชน

http://p-power.org/images/board/วิถีชน.JPG

Download (PDF, 5.13MB)

Comments are closed.