ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาและความเหลื่อมล้ำมากมายในหลายมิติ ปัญหาความเหลื่อมล้ำเหล่านี้ได้สะท้อนออกมาในหลายรูปแบบ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเข้าถึงและการใช้ทรัพยากร สวัสดิการพื้นฐาน กระบวนการยุติธรรม คนไร้สัญชาติ ความขัดแย้งในสามจังหวัดภาคใต้ การคอร์รัปชั่น รวมถึงความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอก
ดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องปรับตัวรับมือความท้าทายที่เกิดขึ้น

http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/681/21681/images/CHANGE.jpg

Download (PDF, 47KB)

Comments are closed.