โดย:
วันที่:July 6, 2012

การบริหารกิจการบ้านเมืองของไทยเป็นแบบสั่งการบนลงล่าง ส่งผลเกิดปัญหาการรวมศูนย์อำนาจและการจัดสรรทรัพยากร ในที่นี้ได้เสนอให้มีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นได้บริหารจัดการกันเอง สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของชุมชนได้มากกว่า

http://grist.files.wordpress.com/2010/11/change-flickr-david-reece.jpg

Download (PDF, 122KB)

Comments are closed.