โดย:
วันที่:July 5, 2012

การสัมมนาวิชาการ เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการร่วมกันวางแผนกำหนดวิธีการพัฒนาทุนชุมชนและเสนอแนวทางต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

http://variety.teenee.com/foodforbrain/img8/24342.jpg

Download (PDF, 202KB)

Comments are closed.