โดย:วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
วันที่:August 16, 2012

การสัมมนาเรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการภัยพิบัติเชิงรุกและตั้งรับ” จัดโดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2555 ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาคือ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวนรวมทั้งสิ้น 100 ท่าน
การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สาคัญ 2 ประการคือ
1. เพื่อสร้างองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการภัยพิบัติภายในพื้นที่ของตน
2. เพื่อเป็นเวทีระดมความคิดเห็นถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการภัยพิบัติเชิงรุกและตั้งรับต่อไป

ที่มา: http://www.csrthailand.net/th/news/detail/939

Download (PDF, 3.67MB)

Comments are closed.