โดย:เวทีทกประเทศไทย ภาคใต้
วันที่:July 5, 2012

สนับสนุนให้เกิดการเมืองภาคพลเมือง ให้ประชาชนจัดการตนเอง เพื่อให้พึ่งตนเองได้ ทั้งนี้หวังว่าจะเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ใช้ความรู้และฐานทรัพยากรที่มีอยู่เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการดูแลตนเอง และมีการขยายเครือข่ายโยงใยถึงกันเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจ

http://images.vincentoldbook.multiply.com/image/28/photos/25/500×500/9/phatam%2053.JPG?et=JGlnrEWIfI4DTHXTKg8K1w&nmid=45007845

Download (PDF, 92KB)

Download (PDF, 454KB)

Comments are closed.