สรุปการประชุมระดมความเห็นประเด็น “สถาบันการเงินชุมชน: รูปแบบ กลไก ที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน” เมื่อวันที ่ 23 กรกฎาคม 2555 จัดโดยมูลนิธิ สาธารณสุขแห่งชาติ และเอกสารเรื่อง “องค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรการเงินฐานรากในระดับกลุ่มและในเชิงระบบ” โดย ปัทมาวดี โพชนุก ว่าด้วยโจทย์ เงื่อนไข แนวทาง และ กลยุทธ์ในการยกระดับองค์กรการเงินชุมชน

ที่มา: http://hsmicrofinance.webs.com

Download (PDF, 890KB)

Comments are closed.